Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handel in wapenen gedurende den oorlog; „in tijden van algenieene rust en vrede is — merkt hij aan — „de vraag van buiten 's lands onbeduidend" l). Met hooge ingenomenheid verwijlt de Minister der Nationale Nijverheid bij de beschouwing der ijzersmederijen in België en van de voorstellen yan John Cockerill, maar ook bij de verdiensten van den Rotterdamschen Kruidenier J. J. Verhoeff 2); de klachten van branders te Schiedam slaat hij niet ligtzinnig in den wind. Maar inzonderheid is de teregtwijzing aan den Gouverneur-Generaal der kolonie Suriname, naar aanleiding van klagten van een ingezetene (gegrond of ongegrond) gedenkwaardig. „Ik moet er, zegt Falck, (22 Sept. 1820), „ambtshalve bij den Koning voor instaan dat de bewoners van Hoogstdeszelfs overzeesche provinciën het volle genot hebben van de hun verzekerde regten, en de koloniale Gouverneurs behooren zich op hunne beurt te getroosten, dat van hen de naauwkeurigste en uitvoerigste berigten gevorderd worden over klagten, die het hun, niettegenstaande hunne aanzienlijke magt en invloed niet heeft mogen gelukken om door wijzen en bevredigenden raad te stillen of te doen vervallen. — Hoogstdeszelfs ernstige begeerte en wil strekken zich daarheen, dat juist die reclamatiën met de meeste zorg en oplettendheid behandeld en onderzocht worden, welke de persoonlijke vrijheid en veiligheid van individu's der geringere volksklasse betreffen" 3). Het is onmogelijk in een zoo klein bestek allerlei andere proeven van milde en verlichte constitutionele denkwijze van den edelen en genialen Minister aan te duiden, bijv. hetgeen hij van de vrijheid van drukpers (bladz. 63 volg.) verklaart, juist daarom aan een iegelijk gewaarborgd, „ten einde gelegenheid te geven om de handelingen dergenen, die met eenige bediening of gezag bekleed zijn, openlijk ter toetse te brengen" 4).

Heeft de kundige en onvermoeide Verzamelaar bij het lezen, schiften, en kritisch ordenen van de nagelaten papieren van zijn

') Bladz. 177 volgg. (25 Januarij 1823).

*) BI. 126, 87 (1819, 1823).

') BI. 164.

4) 22 Maart 1822.

Sluiten