Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarin zij door slechten raad waren gebracht, en hun bezorgen, „wat hij onder onafhankelijkheid verstond." Hij had eerst gedacht, dat het geheele volk van Transvaal in deze zaak eensgezind was, maar het tegendeel was hem gebleken. Vrijwillig hadden een aantal Afrikaansche (Dutch) burgers hem, sedert zijn komst in Transvaal, dit verzekerd. Zij vertelden, dat zij het oude Gouvernement niet terugwenschten, dat zij slechts een goed, ferm Gouvernement wilden hebben; dat zij sedert de annexatie voorspoed hadden gehad en ze niet ongedaan wenschten te hebben gemaakt. In elk boerenhuis, waar hij was binnen gekomen, had men hem gevallen verteld van schrikaanjaging, om het volk deze vergadering te doen bijwonen. Mannen waren naar hem toegekomen en hadden gezegd: „Geef mij kennis, als gij het land gaat opgeven, en ik zal het verlaten." Aldus bevind ik, dat er, om mannen daar te brengen, zij niet alleen met geweld werden bedreigd, — en ge weet dat dit de waarheid is — maar gij slaat uw kamp nabij den weg op en houdt reizigers aan. En dit hebt gij gedaan — niet de leiders en de oudsten — maar dwaze jonge kerels, die zich noodlottige geschillen op den hals kunnen halen, met iemand, die hier voorbij mocht komen. Dit is geen onafhankelijkheid. Er zijn hier ongeveer 2000 man bijeen, waarvan een groot deel gaarne thuis zou zijn. De leiders, de vermogende Boeren, zullen er voor boeten, als de wetten worden geschonden. Slechte raadgevers misleiden hen, o. a. oen uit Engeland gevlucht rebel, die hier voor moord heeft terecht gestaan. De annexatie ongedaan maken, daartoe was Sir B. Frère niet bevoegd. „Gij weet zeer goed, dat het mannen waren uit uw midden, niet goede burgers zooals die, welke ik nu voor mij zie, maar mannen uit vreemde streken, die de republiek hebben verraden. Gij weet zeer goed, dat wat ik zeg, de waarheid is. Er zijn mannen voor mij, die hooge betrekkingen hebben vervuld in dit land en zij kenden deszelfs moeielijkheden. Gij hebt een man ingeroepen, den heer Burgers, en maaktet hem, voor zoover zulks mogelijk was, oppermachtig, en hij bracht hier een aantal menschen binnen, die geen Afrikaanders, geen Boeren waren, om hem ter zijde te staan in het bestuur." Eigenlijke vrijheid had in Transvaal nooit

Sluiten