Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Adressen aan de Tweede Kamer voor of tegen die verkiezing ingediend, zijn mij eerst uit de dagbladen bekend geworden. Op eene informaliteit, te Harmolen gepleegd en al dan met door het verzuim der wettelijko termijnen gedekt, wordt de klem van het debat tot dusverre gelegd.

Kan de toedragt der zaak niet veel eenvoudiger geweest zijn? Eene nog niet geheel geweken ernstige ongesteldheid verhinderde mij in Junij 11., aan de eerste stemming te Utrecht deel te nemen, maar bij de herstemming deed ik mij geweld aan, en kwam ten behoeve van een geliefden voormaligen toehoorder, den Heer du Tour, sedert 1859 door zijn Academisch Proefschrift over de Geschiedenis der regtsmagt van Gedeputeerde Staten hier te lande tot 1795 gunstig bekend, mijne stem uitbrengen. Geene partijleus, maar de overtuiging van een echt Vaderlander, een kundig en waarheidlievend man te helpen verkiezen, wiens eer in dien strijd der meeningen onverdiend was bezwalkt, dreef mij naar de stembus, hier te Utrecht. Zijn er welligt nog vier andere kiezers in deze of eene andere gemeente te vinden, die om eene of andere reden, bij de eerste verkiezing belet of nalatig, maar bij de herstemming uit pligtbesef opgekomen, hunne stom evenals ik op den Heer du Tour hebben uitgebragt, zoo is de meerderheid van vijf stemmen — geheel onafhankelijk van de onregelmatigheid te Harmeien — voldoende geconstateerd en de toelating van den gekozen Afgevaardigde niet te betwisten.

UTRECHT, 20 September 1879.

Sluiten