Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minste iets van belang in staat," liet h\j aarzelend erop volgen.

En toen z\j was gegaan, wendde hij zich tot zijn bediende, met de woorden:

„Ik wil alleen zijn." '

Oogenblikkelijk voldeed Boris aan het bevel, na vooraf echter nog eenige blokken hout te hebben toegevoegd aan liet smeulende vuur, en het zilveren aschbakje, door hem geledigd, weer onder het bereik van zijn meester te hebben geplaatst. Hij deed een en ander bijna geruischloos, en ofschoon Graaf Rostowzeff hem deze kleine zorgen zelf geleerd had, beving hem nu een gevoel of hij de stipte nauwgezetheid van den trouwen dienaar zou kunnen verwenschen!

De deur werd gesloten, — hij was alleen.

Zich den tijd niet gunnende, om, zooals gewoonlijk, het couvert voorzichtig te openen, verscheurde hij het met korte, haastige rukjes, en las het volgende:

'Popasnaja', 15 Maart 19 ...

Aan mij» Zwager O muf Rostowzeff.

Wadiem Alcxandrowitsj!

Heden heeft mijn eenig kind, Wadiem, 'Popasnaja' officieel aanvaard. Zooals ge zult weten is hij 1111 drieëntwintig, en heeft hy twee jaar langde wereld buiten Rusland in oogenschouw genomen.

Ik heb sedert zijn meerderjarigheid *1 het landgoed voor hem beheerd, ofschoon het toen reeds zijn eigendom werd. Doch nu is mijn taak volbracht, jegens mijn kind heb ik mijn plicht gedaan!

Nu ga ik hem verlaten, hem en de wereld vaarwel zeggen, om de jaren die mij nog overblijven in een klooster te beëin-

*) Mannen worden in UiiNlund reeds op eenentwintigjarigen leeftijd meerderjarig, vrouwen met drieëntwintig jaar.

Sluiten