Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Maar, de gedachte aan een ander geluk moet toch wel eens in jo zijn opgekomen, Olga lief, en je zult zelfs, zonder er je geheel rekenschap van te geven, hunkeren naar andere gevoelens. Wie van ons droomt niet op jouw jaren, en menigeen zelfs altUd, altijd, van geheel op te gaan in een ander? Wie zou niet veel willen missen, om voor een oogenblik zich zelf te kunnen oplossen in een ander wezen, om voor éen wijle niets te zijn?"...

„Ja, vader, die droomen heb ook ik, maar mijn gevoelens hebben nog geen besliste vormen aangenomen. Mijn gedachten bepalen zich nog niet op een wezen, zij zijn vage uitingen van een ander geluk, dat ik nog niet ken. Ze overvallen mij op oogenblikken dat ik ze niet vermoedde, vooral... vooral als ik een moeder zie met haar kindje in de armen! Dan komen ze, overstelpend en machtig. Maar ik ben tevreden, meer dan tevreden, want ik heb zooveel redenen tot dankbaarheid, en God zal het wel 't beste weten wat goed voor mij is, daarom wil ik niet te veel aan dat andere denken. Als wij vooreerst maar bij elkander mogen blijven."

„Maar, ik kan sterven," hernam hij, denkende aan eeriige uren geleden.

.Waarom spreekt u daarover," vroeg zij droef, „het doet mij zoo'n pijn!"

„Jij behoort immers niet tot diegenen, die gelooven hun dood te verhaasten, door er over te spreken, ik ken je beter, kind! Mijn hart zal immers kloppen of stilstaan buiten mijn wil van metisch om? Het is wijs, in zijn leven den dood te gedenken!"

„Maar u zult trachten lang bij mij te blijven, vader?"

„Dat zal ik, kindlief!"

Hij stond op en kuste haar op het voorhoofd en over de glinsterende

oogen, die wat vochtig waren geworden. Toen nam hij het handje, legde het tegen zijn wang aan, de palm kussend.

„Is het zoo goed, lieveling?"

„O, zoo goed, zoo heerlijk, zoo warm," antwoordde zij dankbaar.

„Jij niuet gelukkig worden!" fluisterde hy zacht.

In zijn kamer gekomen, sloot graaf Rostowzeff de deur, en begon hij het vertrek onrustig op en neer te loopen, de eene sigarette na de andere rookende.

Sluiten