Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wilde u my nog iets zeggen, dat u my zoo aanziet," vroeg zy.

..Niets bijzonders, geloof ik, doesjienka *), maar het viel mij op, zoo goed als je er vanavond uitziet! De opwinding over onze plannen en het gevolgde onderhoud maken je inderdaad bekoorlijk! Je behoeft niet zoo te blozen, het is je oude vader maar, die het zegt. Ik zie graag iets moois, het pakt mij, en dan spreek ik het ook uit. Waarom ook zou ik er over zwijgen, vooral waar het mijn dochtertje geldt?"

Zij glimlachte tevreden, en knielde naast hem neder.

„Nü streelde uw stem, papa!"

„Dat komt zeker, omdat mijn gelieele wezen, dat wil streelen en omvatten, hetgeen ik liefheb en bewonder!"

„Nu, goedennacht vader".

Hij omhelsde haar en legde het grijze hoofd tegen haar borst, zoo dat zij hem niet in de oogen kon zien ; toen vroeg li ij heel zacht: „Je houdt van mij Olga, niet waar? heel, heel veel?"

„Heel, heel veel," herhaalde zij ernstig, „u bent zoo goed !"

Hij glimlachte droevig.

„Zoo goed?" vroeg hij. „Als ik nu eens niet zoo goed was, als je dacht? Laten we voor een oogenblik aannemen, dat ik vroeger iets had gedaan, dat in strijd is met de goddelijke en maatschappelijke wetten? Zou je, als dit zoo was, dan nog evenveel van iny houden ?"

„Maar vader, waarom nu denkt u aan zulke vreemde dingen, waarom fantaseert u feiten, die niet gebeurd zijn? Het windt u onnoodig op."

„Antwoord mij", sprak hij gejaagd.

Zij dacht even na, en zei toen langzaam, met trillende stem:

„Ik zou evenveel van u houden, maar ik zou u niet meer achten en vertrouwen!"

„Kind!" riep hij heesch, „je zegt: niet meer achten en vertrouwen! Je zoudt mij dan niet meer kunnen liefhebben. Men acht dengeen dien men bemint, en wien men liefde geeft, schenkt men ook vertrouwen !"

') Dufsjiciika, liefkouzeude benaming.

Sluiten