Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het jonge meisje nam met hare begeleidster plaats op een schaduwrijk, rustig plekje, onder de cypressenboomen, niet te ver van de muziek verwijderd, en tevens dicht bij de fontein met het marmeren bekken, waaruit het beeld van Mozes' zuster zich verheft.

Rome's hemel was nu overgegaan in zacht, licht blauw. Aan den horizont geleek hij een dunne sluier van geel goud, luchtig over rood fluweel geworpen.

Licht-wazig en toch scherp drongen zich de buitenlijnen van het Vatikaan en de vele kerktorens hier tegen. Als in eene omlijsting van palmen, olijven, cypressen en ander geboomte bewogen zich de menschelijke gestalten, veelvuldig in kleur en verscheidenheid. En de klanken der zacht sleepende, dan weder opwekkende muziek trilden overal door, en vereenigden al die verschillende, op zich zelf staande beelden in een stemming van harmonie.

„Het komt mij vandaag alles mooier en vriendelijker voor dan anders," zeide Olga. „/.ie nu eens naar den zachten goud-glans der Sint Pieter."

„En die weerspiegelt zich geheel op je gezichtje," antwoordde Mademoiselle, „het is alsof er licht achter je pupillen brandt."

„\reemd", zeide liet meisje, „ik voel glans achter mijn oogen, komend door een innerlijke emotie, en het lijkt wel of zij licht uitstralen. Misschien" — voegde zij 'lachend eraan toe — „is dit de reden, dat de Heiligen omgeven zijn door een aureool, op de oude schilderijen!"

Het werd koeler, langzaam stierven de laatste accoorden weg der Cavaleria Rusticana door den lachenden, schoonen tuin, met het Rome van poëzie, onder aan hunne voeten.

Met een zucht stond zij op, en trok de oudere dame haastig mede:

„Als het dan toch moet — dan maar dadelijk," sprak zij beslist. „Hier nu langer te blijven, en brokstukken aan te hooren van gesprekken, die me onverschillig laten, alle droeve harmonieën in mij opgewekt verstoren, - 't is mij onmogelijk."

„Voor het laatst", zuchtte zij, en zich afwendend, omhelsde haar tintelende blik nog eenmaal het panorama voor zich.

„Nu ga ik een beker water drinken uit de Fontana di Trevi, u

Sluiten