Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem, en zie — natuurlyk weer dien ellendigen Wadiem Alexandrowitsj ! Zyn rentmeester naast hem. En nu zegt h\j tegen Kostia: „„Hoe oud is zij? Je moet my naar waarheid antwoorden, deze koe moet die van een oude vrouw vervangen, die voor eenigen tyd is gestorven. Olga Wadima wil haar een andere ten geschenke geven."" „„Onze heer" - begint Kostia, doch nu treed ik hem eindelijk ter zyde, en ziet hij my. In het minst niet verlegen, voltooit hij zijn volzin, door te vervolgen:

„„Onze heer, is een knap heer!""

„Wadiem Alexandrowitsj echter vraagt verder:

„„Hoe oud is zy? Dat heb ik je gevraagd.""

„Doch Kostia herhaalt niet anders dan:

„„Onze heer, is een knap heer!""

„Doerak!" fluister ik hem dreigend in, doch hij kijkt onnoozel. „„Volgens de ringen op de hoornen, moet de koe drie jaar oud zijn, maar zy maakt op mij den indruk van veel ouder te wezen. Starost, wat meent gij?""

„En de aangesprokene bevestigt het gezegde van zyn meester. „„Het spijt mij"", zegt Wadiem Alexandrowitsj tot my, „„maar ik kan haar niet koopen, ik durf haar niet als geschenk aan een arm oud vrouwtje aanbieden.""

„Nu gaan zij henen, en ik zie hem iets later de koe van een boer koopen. Een jong, mooi lenig beest, om van te watertanden! „Ik zal het je betaald zetten, riep ik Kostia toe."

„Zooals de Barien beveelt," antwoordt hij mij onbeschaamd, „op den dertigsten van de maand is mijn contract om en ga ik heen!"

„De bruine is teruggekomen, Michaël; logies, verblyf en andere onkosten bedragen een goede twintig roebels. Onze rekening is dus kort, en sluit met een wanhopig saldo.

„Het is ellendig, zooals de heele rommel ellendig is!" besloot Mitrofan Saweljewitsj.

„U bent ontzettend dom geweest, een ander maal zal ik koopen en verkoopen, begrijpt u, anders gaan wy geheel en al te gronde door u!

Mitrofan Saweljewitsj doet echter, alsof hij deze woorden niet heeft verstaan, schenkt zyn zoon en zichzelven nog eens in, en zegt dan: „Ik heb een plan! een mooi plan!"

Sluiten