Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de slechtste soort liggen hier naast een paar boeken over landbouwkunde en veeteelt.

Iwan klopt aan en vraagt of zijn meesters hem nog iets te bevelen hebben ?

„Neen! scheer je weg!" roepen beiden, vriendelijk, als uit éen mond, en nu, nadat de deur in het slot is gevallen, schuiven vader en zoon, zoo dicht mogelijk naar elkander toe.

Zij zitten daar met de wodki vóór zich, flauw beschenen door de flikkerende lamp, als twee spitsboeven, gereed hun slag te slaan.

Doch Mitrofan Saweljewitsj weet eigenlijk niet, op welke wijze met het gesprek te beginnen.

Hij gevoelt onwillekeurig dat zyn zoon hem niet geheel vertrouwt, en deze heeft een flauw 1 esef, dat de oude man tegenover hem die zijn vader is, streken heeft, en ook hèm, gaarne bedriegen zou,' indien hij het kon! Zoo zwijgen zy dus een wyie, en het schijnt dat de kamer zich vult met leelijke, grijnzende beelden. Zij hebben nog geen vaste vormen aangenomen, ook hun gebaren zijn nog slechts vaag, doch z{j bestaan — en dit is genoeg! Van tyd tot tijd zien beiden naar de donkere hoeken, en dan weder elkander aan, om daarna fluks de oogen van elkaar af te wenden, een ieder bevreesd voor de gedachten van den ander.

Ten slotte begint Mitrofan Saweljewitsj met zyn zoon een staaltje uit zijn eigen herinneringen mede te deelen, meenende dat dit de beste wyze is, om dezen te toonen, dat hij vertrouwen in hem stelt!

Daar om vraagt hij dan ook plotseling:

„Herinner je je nog de geschiedenis met Mademoiselle, die sedert

den dood van Gravin Rostowzeff, het huishouden te Nicolskoé waarneemt?

„Neen!" antwoordt Michaël Mitrofanitsj, „en zij kan mij ook bitter weinig schelen, ik houd van jonge, mooie vrouwen, en niet van zulke tanige mummies!"

„Ik begrijp, dat de persoon in quaestie nu geen bijzonderen indruk op je kan maken, ofschoon zij nog te jong is, om met een mummie e w01 den vergeleken; ik moet er echter op zinspelen, om je te beduiden, hoe volkomen mijn wrok jegens Wadiem Alexandrowitsj gerechtvaardigd is!

Sluiten