Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Je moeder had weer eens een van die dagen van migraine, waarop ■lij niemand, zelfs niet de gezelschapsjuffrouw, wilde toelaten, en deze vermoedde waarschijnlijk, dat ik uitgereden was, daar zy mijn paaid had zien zadelen. Ik was ook voorbij haar venster gereden, doch langs een anderen weg teruggekeerd, en begon zoo spoedig mogelijk mijn onderzoekingstocht.

„Ik vond haar in de oranjerie, waar, in die dagen, nog mooie planten en bloemen stonden. Ik naderde haar zeer voorzichtig en omvatte haar, doch zy stiet een gil uit. En toen verduisterde een hooge gestalte de open deur der serre, en daar stond Wadiem Alexandrowitsj! Wederom Wadiem!

„Hy vroeg op hoffelijken toon. „Heeft u geroepen, Mademoiselle, u schijnt geschrikt, mag ik u mijn arm aanbieden?" En de daad bij het woord voegende, wendde hy zich tot mij, met fonkelende oogen; ik zie hem nog. „Ik was hier gekomen om over den roggeverkoop te onderhandelen, doch daar ge geen tijd voor zoo iets schijnt te hebben, kom ik wel eens een andermaal terug." Hij is hier nooit weer geweest!

,Ik zag hem met Mademoiselle het huis binnentreden, waaruit zij weldra weder te voorschijn kwamen. Zy nam plaats in zijn equipage, en met haar kleine ,sjoemadan' *) reden zy weg. Later werd van ,Nicolskoé' de verdere bagage afgehaald, en bleef zy er, om daar de huishouding te bestieren. Kun je nu niet begrijpen, dat dit er al weder toe by droeg, om myn gevoelen van af keer voor hem te versterken ?

En telkens kwam er meer, steeds meer. Ik haat dien man, met myn geheele zyn! Doch ik verlang naar mijn slaapdrank, moet je nu dus over mijn voornemen gaan spreken."

Tot zijn zoon, die lusteloos te rooken zit, buigt hy zich voorover en vraagt:

„Zou je niet graag geld hebben, Michaël, véél geld ?"

De oogen van den aangesprokene beginnen heel even te fonkelen, hetgeen zijn vader inwendig doet juichen, maar Michaël beheerscht zich en slaat de oogen neder. Zijn vader echter weet, dat hy de teedere snaar in het hart van zyn zoon heeft aangeroerd.

*) Sjoemadan = koffertje.

Sluiten