Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar vader was, hoe laag. onzindelijk en terugstootend hun gast. Bijna schaamde zij zich voor den nieuwen bediende, die nog niet, zooals Boris, geheel en al de kunst verstond van te zien inet dichte oogen en te hooren zonder te verstaan.

Mitrofan Saweljewitsj bediende zich overvloedig van de groote verscheidenheid der kleine smakelpe gerechten en dronk eenige zilveren bekers ,atsjisjinoi', om hem de ,dzakoeska' beter te doen smaken.

Hij wilde nu eens zijn hart aan het goed toebereide voedsel ophalen, en proeven de fijnere dranken, die hy miste, sedert vele jaren.

Doch hij had zich voorgenomen, zich dezen keer niet, zooals gewoonlijk bij zulke gelegenheden het geval was, te buiten te gaan. Vóór tafel had hij zijn gastheer met verwijten overstelpt, door hem te onderhouden over zijn handelwijze jegens ztfn boeren, en had er hem op gewezen hoe verderfelijk zulk een invloed, uitgaande van een groot grondbezitter, zou kunnen worden. Hij had hem ook voorspeld, dat, indien er een opstand in hun district zou uitbreken, deze zou te wyten zijn aan Wadiem Alexandrowitsj.

Maar na den maaltijd, wilde hij nog eenige andere belangwekkende zaken behandelen, en daarvoor moest zyn hoofd helder blijven.

Nu hadden de bedienden de soep rondgediend, maar geen van de drie aangezetenen had nog eenig woord gesproken.

Graaf Rostowzeff was, in gedachten verzonken, stil van ergernis over het smakkende geluid, dat hun gast bij elke bete met zijn lippen maakte.

En het armzalige voorwerp hunner overpeinzingen gedroeg zich wel zeldzaam, juist nu oprecht. Hij was slechts vervuld van eten' zag slechts den wijn. Hij genoot.

„Verukkelijke sherry, Wadiem Alexandrowitsj"! zei hij, terwijl zijn neus vlak boven den rand van het glas, daaruit de geur opsnoof.

Pauze6t merk 18 8°ed'" a"tW00rdde deze °P onverschilligen toon.

„Was 01 ga Wadima vandaag uit wandelen?"informeerde Mitrofan baweljewitsj, die alvorens de visch verscheen, het noodzakelijk achtte, een gesprek te beginnen.

„Ik ben de nieuwe boschaanplantingen gaan zien," antwoordde

Sluiten