Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met een glimlach op de lippen trad Olga op haar vader toe, en bemerkte, vervuld van haar eigen gedachten, niet den toestand van overspanning, waarin hij verkeerde.

„Nü weet ik, waarom Mademoiselle plotseling hoofdpijn kreeg, zij vond my oud en verstandig genoeg, om mede in het geheim te worden betrokken. Ik wist niet, dat ik met twee diplomaten leefde!"

Heidei klonk haar lach, doch door haar vader's stilzwijgen opmerkzaam geworden, zag zy hem onderzoekend aan:

„Is er nieuw verdriet voor u sedert vanavond, vader?" vroeg zij.

„Ja - voor jezelve en voor mij, daarom luister, mijn kind."

En nu vei haalde hij haar het gebeurde, doch vermeed over Mitrofan's bedreiging te spreken. Den persoon van Michael schilderde hij in koite woorden af, als een der diepst gezonkenen van het district.

„Hoe durft hij?" riep ook zij verontwaardigd uit. „Niet dat ik zoo'n byzonder jong meisje ben," vervolgde zij trouwhartig, „maar Michael en ik hebben nog nooit eenige andere woorden samen gesproken, dan het wisselen van een groet! Ik heb hem nooit eenig recht gegeven, om op deze wijze aan mij te denken, doch hem genoeg getoond, hoe onaangenaam ik hem vond. En het meest verwonder ik my over den vader! Nooit tevoren ben ik zóo onbeleefd geweest, dan jegens hem, van avond, en hy was nog wel onze gast! Terwille van u zweeg ik ten slotte, ofschoon nog veel scherper woorden op mijn lippen zweefden. Uw dag was toch al moeilijk genoeg door het verdriet, waarvan ik de oorzaak niet ken, en nu heeft u bovendien nog dit moeten doorstaan, ter wille van mij!"

„Zou ik niet het honderdvoudige willen lijden, indien ik er jou iets door besparen kon, mijn kind?" vroeg hij zacht. „En toch kwelt my nu de gedachte, dat het niet goed was, Mitrofan Saweljewitsj en zijn zoon tot vijanden te hebben gemaakt!"

„U kondt niet anders spreken, ik zou niet weten hoe het anders had kunnen zyn," verzekerde zij en kuste hem goeden nacht!

„Niet te veel denken, vader! Kusten!"

En daarna alleen, zeide zij, in vol vertrouwen haar oogen tot den hemel heffend:

Sluiten