Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„God zal alles beschikken, wat Hij doet is wèlgedaan!

Allerlei drukke bezigheden, verdrongen den volgenden morgen de aandoeningen van den avond te voren, want het St. Jan's feest naderde met rasse schreden ; weldra was het 24 Juni. In ettelijke gedeelten van het groote Russische Rijk wordt dit feest gevierd met zulk een eigenaardige poezie en bindende actie, dat het meesters en onderhoorigen veelal nauwer samenbrengt, dan met eenig ander volksvermaak.

Want tusschen beiden heeft er als het ware een wisselwerking plaats. De dienstbaren brengen bloemen en kransen, en zingen hunne liederen, en de meesters schenken hun lekkernijen, tabak en brandewijn.

Men beweert, dat het een overblijfsel is der heidensche plechtigheden, toen wilde volkstammen het land doorkruisten; de onontbeerlijk hoogopvlammende teertonnen zouden hiervoor kunnen getuigen.

Olga en haar gezellin reden naar de stad om inkoopen te doen, en bestellingen te laten uitvoeren, en Graaf Rostowzeff deed van zijn kant hetzelfde met behulp van den starost.

En zoo gebeurde het dat de ruime vestibule van het ,Huis' een voorraadschuur geleek op den avond van den 23stenJuni. Brooden, suikergoed en andere kleinere lekkernijen lagen op den grond gestapeld en uitgespreid voor de vrouwen en kinderen, terwijl buiten voor de mannen ruimschoots tabak en geestrijk vocht was klaar gezet, en allen samen zouden daarenboven, aan een eenvoudig doch overvloedig maal deel nemen!

In den avond vóór het feest begon, gingen Wadiem Alexandrowitsj en zijn dochter te voet naar den heuvel, voor de gemeenschappelijke bijeenkomst aangewezen.

Langs het ruime plateau in het rond had men een omheining gemaakt van sparretakken, waartusschen bontgekleurde lampions en vlaggen prijkten. Een kleine verhooging was bestemd voor de militaire muziek, door Graaf Rostowzeff uit de stad ontboden. Eenige gedekte tafels stonden in het midden, voor de chef-beambten van ,Nicolskoé', en op ruw houten banken kon zich eenieder plaats verschaffen. Verderop waren de teertonnen uitgezet, die in de sche-

Sluiten