Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelde, dat de jonge Barien, niet voor den avond zou komen, daar

nj met den starost was uitgereden, om een en ander te' gaan

bezichtigen. En op haar vraag naar Mademoiselle, hoorde zij, dat deze nog sliep.

Toen zij naar beneden kwam, trof haar de vreemd-sombere veriaenheid van het groote huis. De toebereidselen voor de begrafenis hadden een droevige drukte medegebracht, doch nu viel de eenzaamheid als koude op haar neder, en zij begreep dat het nu aldus zijn

doorbrengen" ^ Veideie ^ Zij °P 'Nicolsk<*' zou mogen

De bedienden gingen rond, met roodgeweende oogen, en zagen meelijdend op haar neder, zich wellicht verwonderend over deze b i e smart. Want zij berekenden den omvang van het leed naar te luide wanhoopskreten, hunner omgeving eigen; - dat besloten \euuiet zwaarder te dragen valt - beseften zij niet.

Op het kerkhof gekomen, knielde zij neder en bad; vroeg zij of God hem, die daar sliep, rust mocht verschaffen voor de ziel, waardoor waarmede hij op aarde had geleefd. Dat deze ziel nooit zou mogen

toeT^d Z d°nker het WaS in de hai'e- E" zij dacht er aan,

toen zij de bloemen en kransen verlegde, hen van de reeds verdorde takjes en blaadjes bevrijdend, dat onder den grond, waarmee hare hand in aanraking kwam, het proces der ontbinding al moest

vaderT T'i by de herinne™g hetgeen haar

vader koit geleden, zelf gezegd had over dit - tusschenspel.

fieuurfie f°Uden zonnestralen schreed zij, zwart, lenig

\v r W6R huiswaarts lan^- ^I-wijl zij overwoog, hoe met

Wadiem dien zelfden avond haar toekomst te bespreken en ook aan Mademoiselle mede te deelen wat noodzakelijk was

velocht D,5' kTn,ende hCt g6heim' haar die" nacht ^evertrouwd,

ZZT v, T °Vei' Haar Vadei' te Spi"eken' al moest zü ook

teedeIe snaren hierbij aanroeren. Mademoiselle zou den man niet

veioordeelen, dien zij had liefgehad, sedert zij hem kende Het kwam haar zoo vreemd voor, dat zij zich niet over de beken-

IZJZTT' 1, V61'keerde in 6en t06Stand v- volmaakt Jr d00'denken en alles begrijpelijk vinden, ja, dat zij er naar langde haar oude gezellin terug te zien, na dezen nacht.

Sluiten