Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zün zegel voorzien! Thans verlang ik antwoord te vernemen

en dat wel zoo spoedig mogelijk. Ik betoon m« edelmoedig

jegens u, door u te waarschuwen, dat ik handelen zal, indien

gij zwijgt. Is uw antwoord in overeenstemming met onze

verwachtingen, dan blijft het stuk vooralsnog bij mij, en zal

ik ei zoig voor dragen, als voor den kostbaarsten schat, dien ik bezit!

„Meld mij dus omgaande, wanneer mijn zoon Michaël zijn opwachting zal maken, en neem hieromtrent maatregelen jegens den nieuwen meester van ^icolskoé', opdat hij wellicht aan de beleediging zou kunnen blootstaan, van niet te worden toegelaten. Tevens zeg ik u, als toekomstig schoonvader, dat ik wensch, .dat gij de woning, die, tot kort geleden, de uwe was ten spoedigste verlaten zult, om elders een verblijf te zoeken.' Wanneer het plichtmatig rouwjaar verstreken zal zijn, wordt het huwelijk voltrokken, en wordt gij meesteres van Sergejewka'. &

„Wacht u voor eigenzinnigheid - zij kan tot niets leiden !"

Mitrokan Saweuewitsj Sawadsky.

Dit was het begin dus van den weg der toekomst, nu zou het 0 gebl<™lit worden - de voorbereiding was reeds daar

„Nu is Olga Wadima dood» dacht zij, en komt een andere in haai plaats. Met dezelfde gestalte, doch ietwat gebogen - met de stern van voorheen - doch een weinigje vermoeider - met hetzelfde gelaat — dat toch geheel zal zijn veranderd !

Wadiem, waar is Wadiem?

En zij liet hem zoeken, zond eenige bedienden uit, toen tenslotte begaf zij zich zelve naar buiten, en zag hem eindelijk uit het bosch aankomen, vergezeld van eenige arbeiders.

Toen zij zich op eenigen afstand van hem bevond, toonde zij hem het blad papier hetwelk zij in de hand hield.

Hij begreep, wat het wezen moest, zond de hem vergezellenden weg, en was met eenige oogenblikken bij haar.

„Is het gekomen?" vroeg hij in ademlooze spanning

Tot eenig antwoord reikte zij hem den brief over •

Sluiten