Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXVII.

Indien God doornen op uw pad legt, zoo spring or niet overheen, zoek ook geen anderen weg, maar tracht steeds God's weg, o meuscli! midden tussclien de doornen te vinden.

W. dk Clf.iicq.

„Hoe moeten wij het nu toch aan de verschillende bewoners uit den omtrek en aan de onzen hier bekend maken, Mademoiselle?" vroeg Olga aan de oudere vriendin, nog somberder dan gewoonlijk, door een donkeren najaarsdag gestemd. „Het waren toch Papa's vrienden, en zij weten allen, dat er geen enkel punt van overeenstemming bestond tusschen ,Nicolskoé' en ,Sergejewka.' Wat zullen zij er van denken? Voor korten tijd waren zij hier voor de begrafenis van mijn goeden vader, en nu moeten zij vernemen, dat zijn dochter zich verloofd heeft met den eenigen vijand, dien hij hoogstwaarschijnlijk bezat! Het klinkt zoo ongerijmd, dat ik vrees, er zullen vreemde gissingen worden gemaakt."

„Kan men ,het' — ook Mademoiselle scheen het woord niet uit te kunnen spreken — geheim houden, tot het rouwjaar is verstreken?"

„Ik vermoed van niet." Zij willen dan reeds het huwelijk zien

Sluiten