Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voltrekken, en ook zou het opvallen, dat Michaël Sawadsky zoo dikwijls hier komt, ofschoon noch zijn vader, noch hij hier vroeger verscheen. Eerst na onze terugkomst uit Italië is hierin verandering gekomen, wat Mitrofan Saweljewitsj betreft. En dat hij, voornamelijk echter zijn zoon, dit plan heeft opgevat, toont u dit briefje, dat ik vanmorgen ontving. Lees zelf, hier is het."

Met klimmende verontwaardiging doorliep Mademoiselle de vluchtig geschreven regelen, waardoor Michaël Sawadsky zijn aanstaande echtgenoote van zijn komst voor iederen zondag verwittigde. En in de week zou hij zien te komen, zoo dikwijls het hem goeddocht, op elk uur van den dag.

„Is het niet vreeselijk?" vroeg het jonge meisje.

„Kind , sprak de andere ernstig, „ik zal gaan! Laat mij je zaak bij Mitrofan Saweljewitsj bepleiten, hem zeggen, je toch zoo veel mogelijk te sparen. Zij hebben immers toch hetgeen zij wenschten! Misschien oefen ik nog denzelfden invloed van vroeger op hem uit, en ofschoon het een zware gang voor mij zal zijn, wil ik het doen voor jou. Ik heb veel nagedacht, en was niet, zooals ik moest zijn, in den laatsten tijd, egoistisch, verzuimend mijn plicht, door mijn eigen verdriet. Dat was niet goed van mij!"

01 ga Wadima streek haar liefkoozend over het oud geworden gelaat, dat hier en daar diepe rimpels vertoonde.

„Ik geloof niet, dat het zal helpen, de tijd is voorbij, dat ge mooi waart en jong genoeg, om Mitrofan Saweljewitsj hierdoor tot andere gedachten te kunnen brengen.

„Trouwens, ik zou niet willen, dat ge u vernederen gingt voor mij ! Ik zal Wadiem om raad vragen, wellicht kan hij dien vinden."

Zij verzocht hem na den lunch in haar boudoir te komen, waar een knetterend vuur van hoogopgestapelde berkenblokken brandde.

„Ook ik heb je iets ernstigs te zeggen", beantwoordde hij haar viaag. „Ik heb een brief van mama," liet hij er aarzelend op volgen.

„En ik kreeg er een van Michaël, vandaag, en het is misschien beter, dat wij daarover eerst spreken, omdat hij mij het pijnlijke vooruitzicht opent van hem, niet alleen eiken zondag, doch ook op ieder uur van eiken dag hier te kunnen verwachten!"

„Zy waren zoo mooi, onze zondagen, Olginka, nietwaar? Zy

Sluiten