Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spraken van haar, en hun gehechtheid jegens het meisje bleek oprecht en dankbaar. Ook over den gestorven graaf spraken zij, doch het was meer met vereering aan ontzag gepaard ; over haar hoorde hij niets dan woorden van liefde. En ofschoon het hem weldadig aandeed, rees menigmaal de vraag bij hem, waarom zij, reeds zooveel gevend aan haar volk, niet heur liefde schenken mocht aan den eenen, onbekenden inan harer keuze.

Doch dan schudde hij deze gedachte met kracht van zich af. Waarom vragen, altijd vragen; de antwoorden, die de menschen, als natuurlijk volgend, daarop verwachten, komen immers niet?

Trouwens, er waren andere belangen te behartigen, die van het volk, dat hem gedurende de laatste dagen telkens met hetzelfde verzoek begon te kwellen.

De elanden brachten groote verwoestingen in de uitgestrekte wouden van ,Nicolskoé' teweeg, en Olga Wadima's voorgevoelen, waarover zij met haar vader had gesproken, werd bewaarheid. Doch hieronder leden de boeren niet. Wel echter was het kleine wild driester geworden, doordat men geen jacht er op gemaakt had en het schroomde niet de kleine akkers,, de met zorg aangelegde moestuinen te verwoesten. In andere jaren hadden par force, drijfen gewone jachten elkander te ,Nicolskoé' opgevolgd, den adel uit den omtrek op het landgoed vereenigend. Nu was dit door Graaf Rostowzeff's overlijden uitgesloten geweest, doch het volk begon ontevreden te worden en toonde het den jongen landheer. Toen hy er Olga Wadima over sprak, stelde zy voor, een ruime schadevergoeding uit te keeren, doch ook hij had ditzelfde plan reeds aan de boeren voorgesteld, zonder gunstig gevolg. Zij waren goed, maar hardnekkig, hun heer was gestorven, hun oogst behoefde hierdoor niet schade te lijden!

Hij kon het goed begrijpen, dat het haar zeer moest doen, het huis vol gasten te hebben, vroolijk handengeklap en hoorngeschal te hooren, daar, waar kort geleden nog een lijkzang had geklonken, doch hier moest men ter wille van vele menschen, de idee opofferen. En hy toonde haar met overtuigende woorden aan, dat de meeste politieke leiders, zelfs kwaad en ellende niet schromend, alles aan eene hen bezielende gedachte offerden.

Sluiten