Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit «ogenblik gevoelde hy haat opkomen jegens de .vervallen bende' zooals b« hem de bewoners van ,Sergejewka' heetten. En toch

zrL v«'."ren e"ze dienen' omd"t h«de schepm

blifkel^k°rLle7tsUplkkenTtaLnari ^ j°DgeD ^stheer doet 00S™-

De koetsiers naderen met de van ongeduld klauwende paarden en scharen zich voor de groote trap in orde en gelid Vorst Machlin's .Baccarat' is het eerste van de rij, en met een . ge." zvvenk Zlt de oude edelman in den zadel, en begeeft hij

r ~ ^ "»<~

De beide Sawadsky's, die zich tot het huis rekenen, dringen nu naar voren en roepen met luider stemme om hun paarden. Doch

n zidi,°r hü i,et bevei ni" »»to"t

tjoosje staaiT* ** """ z«" ^

Menigeen, en de jonge eigenaar van ,Nicolskoü' in de eerste plaats °u hun gaarne een paard uit zijn eigen stallen hebben boden, indien de heeren van ,Sergejewka' wat meer bescheiden

onamogelükWeeSt' ^ Meek do°' beide' ^

Nadat ook de dames in de rijtuigen plaats genomen, en, ten slotte

klinkt'hef ieWhSJ 611 MiChaÖ1 hU" werkI«arden stegen hebben! Klinkt het eerste hoornsignaal!

Met de aan hun koppels en halsbanden rukkende honden komen de staljongens en scharen zich achter den voorrijder.

Deze blaast „verzamelen!"

Du jagers geven hieraan gehoor en dringen nauwer bijeen. Dan klinkt het derde hoorngeschal.

De bonte stoet zet zich nu langzaam in beweging, terwijl do rijtuigen op eenigen afstand volgen.

Aller oogen zijn gevestigd op de roode en witte rokken, die zich

nu hier dan daar vertoonen, opklimmende en dalende, en waarboven ei onkei blauwe of zwartfluweelen sterke hoofd bedek seis met den jockey klep, om de zonnestralen af te weren.

16*

Sluiten