Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen, drukt deze het afgemartelde dier zijn sporen in de lenden, zoodat het met de kracht der wanhoop verder gaat!

Voelende het stooten der ijzers, het rukken aan de teugels, het striemen van de rijzweep, stuift het, door Vorst Machlin achtervolgd, voort, met versnelden pas.

Wadiem bemerkt nu eveneens het gevaar dat Michaël dreigt, en, omrijdend, tracht hij het zenuwachtig geworden dier van ter zijde te naderen.

„Houd op ! Sawadsky, houd op!" roepen eenige waarschuwende stemmen in zijn nabijheid. Hij hoort ze niet, of bekommert er zich niet om.

Nu is hij tot op enkele schreden van de omheining genaderd, en heft de rijzweep op, om die neer te kletsen tusschen de ooren van het hijgend en brieschend paard ....

„Er is een moeras!" gillen eenigen der heeren.

„Het beest kan de hindernis niet nemen!" roepen anderen — alles tevergeefsch! Het paard verheft zich, trekt de moede voorbeenen onder het lichaam saam en — ruiter en ros verdwijnen in de diepte ..

De jagers snellen nu allen langs een omweg naar den plek des onheils; ook de dames hebben de rijtuigen verlaten, en zien omlaag...

Het dier ligt hijgend op den grond uitgestrekt, half tegen een aardklomp van het moeras aan, het hoofd ter zijde, de beenen onder het bloedig lichaam saamgevouwen ...

Michaël Sawadsky heeft zich niet bezeerd, oogenschijnlijk is hij onder den invloed van den alcohol nedergeploft, als een voorwerp zonder spier- of zenuwbeweging.

Mitrofan Saweljewitsj weeklaagt luide 't zij om den gevallen, doch ongedeerd gebleven zoon, 't zij om het paard van zijn werkstal.

De woede van Michaël Sawadsky heeft thans het toppunt bereikt, hij is niet in staat, die langer te verkroppen. De koele blik, waarmede zijn verloofde hem temidden van heel het gezelschap gadeslaat, prikkelt hem al meer, en brengt iedere menschelijke gewaarwording tot zwijgen.

Hij moet uiting geven aan zijn toorn, doch kan dit niet anders doen, dan op een wezen, niet bij machte hem te weerstreven.

Met ten stap nadert hij zijn offer en rukt aan de teugels, terwijl

Sluiten