Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nigd dier, en niet op den berijder. Ik wist dat hy leefde, en er kwam, in weerwil van mijn vorige gedachten, een verlichting over mü . . . . En tevens vreesde ik, dat Michael iets in mijn oogen zou lezen .... Nu weet je hoe slecht ik ben, en waarom mijn leed zoo groot is."

„En toch leert ons God, onze vijanden lief te hebben, Olga P

„Ik kan dien man niet beminnen, het is onmogelijk !"

„Ik geloof ook niet, dat God dit van je verlangt, want die man is slecht, en jij, als reine, onbedorvene vrouw, kunt hem niet liefhebben met de uiting eener aardsche liefde. Doch de goddelijke menschenliefde kun je hem betoonen, door hem te geven van je goedheid, hem tot je op te heffen, zonder dat hij zich er van bewust wordt, want het zou hem kunnen beleedigen."

Zij antwoordde niet, en bleef staren in de kronkelende vlammen.

„Indien het waar is," zoo vervolgde zij haar gedachtenlcop, „dat het vervullen van je plicht je beter maakt, en tot edeler opvatting van het bestaan moet brengen, zelfs al moge hij ons vreemd toeschijnen, waarom dan maakt mij dit juist slechter dan ik vroeger was?"

„Verklaar je duidelijker!" verzocht hij.

„Volg mij," drong zij.

„Je hebt zooeven van God gesproken, en van zijn geboden voor de menschen. Hij is het, die ons leert eigen wenschen op te geven ter wille van anderen. Op te offeren veel, van wat ons dierbaar is, ter wille van plichtsgevoel. Door het brengen van een offer, ter wille van zijn woord van eer, of van een belofte aan een stervende gedaan, volbrengt men dus een plicht.

„En de bijbelwoorden leeren ons dat slechts diegenen gelukkig kunnen zijn, die het kunnen.

„Indien ik dien man, mijn verloofde, liefhad, handelde ik naar de ingeving van mijn iiait alleen, ik zou dus geen aanspraak kunnen maken op het brengen van een offer, nietwaar? En nu, ofschoon ik doe, hetgeen mij werd opgelegd — komen er gedachten in mij, laag en verachtelijk, die er vroeger niet waren. En dat ben ik — ik, die vroeger niet kon zien lijden, dier noch mensch. Ik had

zelfs geen medelijden met Michael Begrijp je nu het vreeselijke

dat in mij is?"

Sluiten