Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bed, het was zondag, en zij zou Michaël'a tegenwoordigheid moeten dulden, en naar beneden gaan.

Een geheelen dag met hem en zijn vader! Zij gevoelde zich zoo lusteloos, dat zij hem schreef, niet te komen, wijl zij ziek was, en dacht even na, wien zij met den brief naar ,Sergejewka' zou zenden, om daar tevens Iwan te vragen naar zijn moedei.

Zij vreesde, Vasili in de tegenwoordigheid van zijn vijand te brengen. Boris, was dien dag voor een paar uren vertrokken, en daar Kathienka haar vrijen dag had, gaf zij het meisje haar ' bevelen.

En toen zij een en ander had geregeld en den wensch te kennen had gegeven, alleen te worden gelaten, gaf zij zich ovei aan haar mijmeren en droomen, totdat zij ten slotte in een lichte sluimeiing verviel.

Kathienka begaf zich welgemoed op weg.

De opwekkende winterlucht, de zon, haar eigen mooie beste kleederen, voor dien dag aangetrokken, een bezoek dat zij aan een harer vriendinnen op den terugweg zou brengen, alles scheen haar vreugde te geven! Niet het minst de gedachte aan ^ incent, die haar dien morgen een langen, blijden brief had geschreven, waarin h\j haar zijn aanstaand vrouwtje noemde, en dat zij beiden gelukkig zouden zijn, binnen kort.

Kathienka's frisch gezichtje tintelde van blijdschap, en de sterretjes in haar mooie oogen schenen in glans te willen wedijveren, met die van het sneeuwdons, waarop de zon scheen.

Toen zij te ,Sergejewka' aankwam, en naar Iwan vroeg, zeide men haar, dat hg met den ouden heer Sawadsky was uitgereden, doch dat zy ieder oogenblik konden teruggewacht worden. Nóg stond zij, besluiteloos hoe te handelen, op het erf, dat in zondagsrust gedompeld lag, toen de deur van het heerenhuis openging en Michaël op den drempel verscheen. Ofschoon hij haar uit de vensters der eetkamer had zien aankomen, deed hij oogenschijnlijk zeer verrast, en vroeg, of zij niet even binnen wilde komen, om op Iwan te wachten. Het was zoo koud buiten .. .

Hij behandelde haar uit de hoogte, zooals hij gewoon was tegenover alle ondergeschikte personen, Iwan uitgezonderd, en zag haar

Sluiten