Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor mij hebt, gedaan ! Een oogenblik dacht ik, dat je misschien hierheen zoudt zijn gekomen, om oud- en nieuwjaar samen door te brengen ; doch het is beter zooals het nu is . . .

Morgen begint voor mij het einde van mijn vroeger leven. Ik wist, dat het komen zou, maar liet mij dragen als in een wolkendroom, wetende de nevelen rondom mij, onzeker en niet tastbaar genoeg, om mij geheel mede te sleuren. Ik wilde niet doordenken en liet mij gaan, zonder mij volkomen rekenschap te geven van wat voor mij was weggelegd.... En nu is het gekomen, spoediger zelfs dan ik verwachtte! Ik hoopte, dat God verandering zou brengen in mijn lot, omdat mijn ïyden mij te zwaar begint te worden; doch het moest wel zoo wezen; anders zou Papa het niet hebben gewenscht. Hij zou zijn kind geen leed hebben aangedaan, indien hij het had kunnen verhinderen.

Het huwlijk van Olga Wadima, gravin Rostowzeff, is bepaald op het einde der maand Juli, en in Maart wordt haar verloving aan allen uit den omtrek van ,Nicolskoé' hun aldaar medegedeeld. Men heeft het, zonder haar toestemming te vragen, zóo beslist. Nog geen jaar is er verstreken, sedert zij haar vader verloor en, desniettegenstaande, moet zij binnen kort de echtgenoote worden van Michaël Sawadsky, een man, dien zij veracht! Arm kind, nietwaar ?

Indien ik haar niet zoo goed kende, dus weet, dat tranen haar niet kunnen baten, zou ik willen weenen om haar ....

Kom in Maart te ,Nicolskoé', Wadiem!

In je oogen wil ik nog eenmaal lezen, dat ik niet wankelen mag, nog éénmaal moet ik je stem mij troosten hooren. Je moogt ook niet eerder komen dan dien dag, wantje zoudt mij weer koesteren met je zorg, en het is beter, dat ik my nu reeds gewen aan het denkbeeld, zonder deze door het leven te gaan ....

De stemming op den avond vóór Kerstmis was droevig, maar schoon. Reeds den volgenden morgen moest die wijken voor een andere, doordat Mitrofan Saweljewitsj, Sawadsky en zijn zoon, hier kwamen. Toen was alles voorbjj!

Sluiten