Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich voelen onder zijn bekoring van weleer - en zij heeft niet gedurfd. J

Zoo zijn zij gegaan, dien laatsten morgen ....

En nu, temidden harer gasten, herinnert zij zich duidelijk het schijnbaar onbelangrijk voorval dat hierop is gevolgd.

Thans gevoelt zij, dat er iets gaat gebeuren onder haar oogen • da het angstig voorgevoelen werkelijkheid dreigt te worden ; dat het werd voorbereid dienzelfden morgen, met haar!

Op haai verzoek zijn zij tezamen een boerenwoning binnenge reden, waar de huwelijksinzegening van een jong, blijmoedig menschenpaar kort tevoren was voltrokken.

Toen is het gekomen ....

Waarom de schichtige, vragende blik van den jeugdigen echtgenoot?

Waarom de verlangende onderworpene oogopslag der jonge vrouw? Ja — toen is het gekomen ....

Snel als de bliksemstraal het wolkenheir doorflitst, heeft de gedachte zich een weg gebaand ook in haar omneveld brein:

Het jus primae nocte.

Dat vieeselijk recht, dat iedere jonggehuwde vrouw prijs geeft aan den heer en meester van het gebied waartoe zij behoort alvoiens aan haar wettigen echtgenoot!

iün Wadiem was hier heer en meester ....

Hij had het recht, dat verfoeilik recht!

Zij wist, dat het bestaan hiervan sedert het opheffen der lijfeigenschap nog slechts ten deele bestond, en dat een waas van geheimzinnigheid alles bedekte. Maar zij had menigmaal woorden opgevangen in den kring der ondergeschikten, die er haar aan eiinnerden, zij wist dat nog menig stil drama werd afgespeeld tusschen heer en knecht.

Doch haar vader had zich niet op deze wijze bezoedeld en de gedachte, dat haar eemge vriend het zou kunnen doen, was nimmer tevoren in haar opgekomen !

En toch? ....

dafUh-he!iinneit zich' met tergend wederkeerende duidelijkheid U e mooie Annoesjka heeft aangezien, en dat zyn blik door

Sluiten