Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn zoon betreurde! Michaël kostte hem geld, meer dan Iwan den staljongen, waarmede hij eveneens kon drinken en spelen, en die hem bovendien goede diensten bewees in stal en huis. Maar de tijden waren slecht, de oogst nog meer mislukt dan anders, en hij had weder een proces verloren. Toch had hy het zoo slim aangelegd, maar allen schenen tegen hem sa;\m te spannen. Om de aanklacht van een zijner pachters te zien intrekken, of te worden vrijgesproken, had hij den rechter niet alleen twee geslachte varkens gezonden, maar ook een vaatje van den besten brandewijn, en den griffier had hij haver gestuurd voor zijn rijpaard. En niettegenstaande al deze voorzorgsmaatregelen had hij verloren, en moest hij daarenboven nog boete betalen! Hy had niets dan eenige roebels in huis, en was ook Iwan geld schuldig.

Ja - het stond vreemd met Mitrofan Saweljewitsj Sawadsky op dien zonnigen morgen in de maand Mei!

De staljongen stak zijn hoofd door de deur. Zijn uiterlijk was vervallen door het leven dat hij nu leidde, dag aan dag. „Kan de Banen even komen helpen, de schimmel gaat achter-, in plaats van vooruit. Ik kan hem niet klein krijgen."

En de banen ging en beval zijn knecht het dier te slaan, tot zijn arm van vermoeidheid begon te zinken, en toen nam hij de zweep uit diens handen over, en sloeg tot ook hij het ten slotte moest opgeven. Maar ofschoon het gemartelde dier een gedeelte van het voertuig aan splinters sloeg, voorwaarts ging het niet.

oen kw;im er een leelijke trek op het gelaat van Mitrofan en hij net gloeiende kolen brengen en ijzers.

Zorgvuldig, met omwikkelde handen, greep hij ze zelf, toen zij wit waren geworden van verzengende hitte, en bij eiken stap dien het paard naar achter dreigde te doen, brandde hij het even bovenaan de achterhoeven, in het vleesch, dat licht knetterde, en een vieze brandlucht verspreidde. Dan gaf hij het sidderend dier nog een laatsten zweepslag, het deed eenige passen voorwaarts, viel neder, en werd naar den stal gesleept. Maar Mitrofan had gezegevierd!

Wederom vertrouwend op eigen kracht, steun vindend in zijn wreede handelwijze, was hij blijmoediger dan tevoren, omdat hij zijn woede had kunnen koelen op een redeloos dier.

Sluiten