Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groot man wordt getierd in eigen kring? De menschen schilderen hem als een monster, eenigen geven hem zelfs hoornen en klauwen.

„Ik heb eens toevalligerwijze gehoord, dat er een vrouw is geweest, die een boek over hem heeft geschreven. En ofschoon zij van meer verstand blijk geeft dan de rest, in de beoordeeling zijner persoonlijkheid is het toch nog niet het ware. Vrouwen moesten ook eigenlijk geen boeken schrijven, dat wordt, onzin, zij deugen er niet voor. Zij zijn er voor ons genoegen, daarmede basta! Satan is knap van uiterlijk, en bekoorlijk zelfs, wanneer hij voor de mannen treedt, in de gedaante eener schoone, verleidelijke vrouw. Teeder, of woest overweldigend en toch smeekend deemoedig wanneer hij verschijnt in mannelijke gestalte voor de vrouwen. Dan is zijn stem zoo klankrijk, dat, zegt men, zij de meesten van haar overreden kan. De meeste vrouwen ook hebben medelijden met den deemoedigen smeekeling aan haar voeten, slechts enkelen zijn gewapend en kunnen hem weerstand bieden. Dit is, in korte trekken, de beschrijving van zijn uiterlijk wezen. Drink nog eens, nu komt het aardigste gedeelte!"

„Hij ia de onbaatzuchtigheid zelf, want, ofschoon ook hij houdt van bedwelmend vocht, en warme vrouwenarmen, staat hij zijn deel meestal aan het menschdom af! Daarbij is hij onwankelbaar trouw, en laat de hand zelden los, die hem eenmaal zocht. Zelfs als men hem verlaat, zooals ik deed, omvat hij ons sterker dan voorheen, of er moesten wonderen gebeuren, en in onze dagen beleeft men die maar zelden. Voorkomend is hij eveneens. Als hij ziet, dat een mensch naar den weg vraagt, dien hij niet geheel en al kent, dan komt lijj hem tegemoet, en biedt hem aan, zijn gids te zijn. Hy is vroolijk, houdt van vermaak en van vuurwerk! Niet van die pyltjes, zonnetjes en sterretjes van de alledaagsche soort, neen, daaraan is hij sedert lang gewoon geraakt. Ook is hij er dikwijls gebelgd over, dat de menschen, die het ontsteken, hem wel eens op hun feesten over het hoofd zien, en alles onder elkander bedisselen. Daar houdt hij niet van. Zij mogen natuurlijk wel pret maken maar hij moet het middenpunt er van zijn!

„Neen! hij houdt van het grootsche vuurwerk, waarbij de vlammen breed, golvend en overweldigend zijn! Het moet ontbranden

Sluiten