Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taak voort, door met koortsachtige gejaagdheid de werkzaamheden, die Wadiem bevolen had, in oogenschouw te gaan nemen. Zij woekerde met de uren, stelde belang in elke soort arbeid, regelde de zaken der tot het huis behoorende bedienden, gunde zich zelve nauwelijks tijd voor de maaltijden. Alle vrienden, die haar een onderkomen hadden aangeboden, schreef zij af, hier te ,Nicolskoé' moest zij werken, leven temidden hnrer getrouwen! Wadiem had haar verzocht een gerechtelijk onderzoek te mogen instellen naaide oorzaak van den brand, doch ook dit had zij hem geweigerd, want zij vreesde Mitrofan Saweljevvitsj Sawadsky ter wille van de nagedachtenis haars vaders. Alles moest rusten, een ieder zou hiertoe geraken, slechts zij zou voortgaan — altijd voort.

Zij sloeg geen acht op de raadgevingen harer gezellin, antwoordde niet op de eerbiedig gestamelde bede van den ouden Boris, die haar trachtte over te halen tot het nemen van rust. In haar binnenste stormde het en zij werd door ongekende krachten tot handelen voortgezweept, terwijl de overspannen werking der zenuwen haar lichaam sloopte. Zy leefde in een toestand van wakend droomen met een druk op het achterhoofd, die haar voor geen oogenblik vrij liet. Om eenige uren te kunnen slapen, nam zij haar toevlucht tot bedwelmende, middelen die zij, zoo gewend met zieken om te gaan, kende, en die men haar uit de stad zond, evenals vroeger, toen de geneesheer ze voorschreef. Zij sloeg er geen acht op, dat zij ze straffer nam dan goed voor haar was, want zij wilde slapen, al was het slechts voor enkele uren... Maar wanneer zij dan eindelijk was ingesluimerd, ontwaakte zij weldra met een beklemmende gewaarwording van angst; zij zag vuur voor haar oogen, voelde de verzengende hitte om haar henen, dacht de brandlucht te ruiken, en hoorde het geschreeuw van de dieren die een prooi der vlammen waren geworden.

Zij bad tot God, doch haar woorden werden ten slotte stamelende noodkreten; zij vroeg niets meer dan dit eene, te mogen slapen, doch rust verkreeg zij niet. De geneesheer die op Mademoiselle's verzoek, schijnbaar als bij toeval, was gekomen, moest onverrichterzake terugkeeren, want zij sloot zich op in haar slaapkamer, en wachtte tot hij vertrokken was. Naarmate de werkzaamheden vor-

Sluiten