Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Waarom fa het vreesiyke offer niet van mij geëischt toen ik had geleerd erin te berusten? Het zou beter zifn geweest

STi" ^ °0<i ™ '-iefde' die ka8tWe" m°«l «>«»■

„Doch het geschiedde anders. Het offer behoefde niet gebracht

Doo deze t ïï**** " ^ die sprak vanhooP!'

Dooi deze tegenstrijdige gevoelens nu kwam het geloof, recht te

lebben op geluk door liefde, sterker en machtiger dan voorheen hoop!13 ^ berU8ting meei' noodzakel«k- °mdat daar was

vafneWfdead * de handen Omgevouwen om te danken den God van Liefde, dan - voor ik mijn gebed gestameld had, klonk de

van danï °nherSte,baar' ^enzeloos leed en verdrong mijne bede

it"Gp0darhad mij getoond een 200 mogelijk bestaand Geluk, en terwijl

het mij! 1611 61 Ultstrekte' hunkerend naar liefde, ontnam Hij „Indien ik gestraft moest worden voor mijn zondige gedachten en

woorden an vroegei. waarom dan gecse-de Hy my 2^ "00"

datgene, dat ik zelve had misdaan?

„Maar ik werd geslagen door een vloek, die rustte op de zonde an anderen, Ik sto„d daar bulten, ook' hlj, de 'JJ

had, en die m(i had gesproten van een liefderijk God' Wil , banvloek had moeten uitgesproken worden, indien Hii

e S' 'val? Se"eeSt' *" d00d<le T-"« ™ »"ere net Heden van twee jonge menschenkinderen.

h^rr mÜn Vertrouwen °P den God van Liefde, wien ik en het Einde. IeVe" ^ ^ ^ W00ni Was het

kende 'k 6en G°d Van wrake' ~ Waarom televen VOO! zulk een Opperwezen ? Wellicht bestond het niet, en was miin algeheel vertrouwen van vroeger slechts waan?

„En er was alleenlijk Noodlot

ur?afkeD," T °nS mensche'ijk bestaan, van de eerste

• De schakels werden gevormd door de omstandigheden, en

23

Sluiten