Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te .Popasnaja', temidden van liet volk, eenmaal geleid door hèm. Nu ik, na Wadiem's dood, hier mocht komen, en ,Nicolskoé's gronden onder de boeren aldaar verdeelde, is het mij, als gaan wij altijd samen, in alles! Zyn geest leeft in myn binnenste voort, en voel ik müzelve aarzelen, dan is het mij als zag ik zyn hand die wijst naar Boven ....

Alles wat in my was, terwyl ik hoopvol den drempel overschreed van het leven, blijde verwachting van het geluk van den mensch, ooi éen enkelen, alle illusies van toen zyn dood ! Een grafzerk dekt ze, en erop geschreven staat zijn naam !

Waarom hadden wy elkander lief, Broeder ?

Hierop hebt ook gij niet kunnen antwoorden, doch streelen en troosten kondet ge het eenzame kind, dat was uwe zuster ....

Maar ik ben zoo moe, niettegenstaande het levensdoel, dat ik aan God en aan u heb te danken.

Het is zoo weemoedig zich bewust te zyn van een groote liefde daarbinnen, die sluimeren zal tot het einde. En ik heb honger en dorst naar teederheid, liefde, vóór alles, volkomen begrepen te

worden Doch er is niemand die mij reikt een bete broods, de

kruimelen zyn genoeg voor mij, en niet een biedt mij den beker aan, en zegt: drink; want ik heb ingezogen drup voor drup het vocht uit den lijdenskelk. En geen liand streelt mij de slapen, geen em klmkt daar> die spreekt: leg u neder aan mijn borst, daar is rust en vrede voor u! Want van diegenen, die mij dit alles wilden geven heb ik mij afgewend en zal zoo voortgaan tot het einde.

Ben ik slecht en ondankbaar tevens, dat ik dit alles in mij voel en nog veel, veel meer ? ... .

God! Gij alleen weet, gewankeld heb ik niet. Ook rest mij no-

iets, nietwaar? Ik ben zelfs ryk door het bewustzijn, voor anderen

te leven en hen gelukkig te maken, voor zoover dit in mijn bereik

ligt. Mijn doel heb ik hoog gesteld, met Uwe hulp zal ik trachten het te naderen.

Ja, ik heb geluk. Ook heb ik niets meer te verliezen, en zoo ook datgene, waarvoor ik thans leef, mij wierd ontnomen, ik zou getiouw zijn tot.aan het Einde. God's hand houdt de mijnen omvat Wadiem gaat mij voor....

Sluiten