Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORD VOORAF.

Op den Beschrijvingsbrief voor de 55* Algemeene Vergadering van het Nederlandsck Onderwijzers Genootschap, gehouden te Utrecht in Juli 1900, kwam een voorstel voor der af deeling Alfen van dat Genootschap, bedoelende het Hoofdbestuur op te dragen de kwestie Onderwijs-Rijkszaak aan de orde te stellen.

Dat voorstel werd aangenomen; vragen over deze zaak door het Hoofdbestuur gesteld (zie Schoolblad 16 Nov. 1900;, werden door de af deelingen beantwoord en tot een Rapport verwerkt (zie Schoolblad 17 Dec. 1901). In zijn vergadering van Januari 1902 meende het Hoofdbestuur echter, dat hiermede deze belangrijke zaak niet mocht geëindigd geacht worden; daarom werd besloten een Commissie te benoemen, be. staande uit mannen van allerlei richting op politiek- en schoolgebied welke Commissie belast werd met het ontwerpen van een schets, hoe een wet zou kunnen luiden , waarbij het Onderwijs een zaak van het Rijk was.

Het is het Hoofdbestuur gelukt de heeren J. Mulder , hoofd eener openbare school te Groningen, N. Oosterbaan , Arrondissements-schoolopziener te Doesburg, H. C. Stolk , Redacteur van De Katholieke School te Zaandam, H. U. Thoden van Velzen, hoofd eener openbare school te Deventer, J. Versluys te Amsterdam, H. J. v. Wijlen , hoofd eener Christelijke school voor M. U. L. O. te Amsterdam , tot dezen arbeid bereid te vinden, terwijl de heer G. H. v. Daalen van Assendelft als gedelegeerde van het Hoofdbestuur, in deze commissie zitting nam.

Deze heeren hebben hun taak zeer breed opgevat en de resultaten van hun arbeid neergelegd in dit Rapport, hetwelk het Hoofdbestuur van het N. O. G. aan de leden, het groote publiek, en vooral ook de onderwijsautoriteiten ter ernstige bestudeering aanbiedt.

't Is voor het Hoofdbestuur een aangename taak hier den leden der Commissie te danken voor hun nuttig en grondig werk.

Dat het velen tot nadenken moge stemmen, vooral onder hen, die geroepen zijn , om in Regeeringscolleges mede te beslissen over de belangrijke zaken van Opvoeding, Onderwijs en Schoolorganisatie.

Namens het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap:

L. C. T. BIGOT, Voorzitter. K. ANDRIESSE, Secretaris.

Sluiten