Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan lagere scholen kan bovendien onderwijs gegeven worden in:

l. de beginselen der Fransche taal; in. die der Hoogduitsche taal; n. die der Engelsche taal; o. die der algemeene geschiedenis; p. die der wiskunde;

ij. het handteekenen; r. de beginselen der landbouwkunde ;

rbi». die der tuinbouwknnde; s. de gymnastiek;

t. de fraaie handwerken voor meisjes.

Art. 3. De lagere scholen opgericht en onderhouden door het Rijk of de gemeenten zijn openbare, de overige zijn bijzondere scholen.

Door waterschappen of provinciën worden geene uitgaven ten behoeve van het lager onderwijs gedaan.

Aan bijzondere scholen noch aan bijzondere inrichtingen tot opleiding van onderwijzers mogen vanwege de gemeente geldelijke bijdragen of eenige andere ondersteuning middellijk of onmiddellijk worden toegekend, dan in de gevallen en onder de voorwaarden in deze wet genoemd.

Art. 4. Art. 5 der wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad no. 58) is toepas selijk op alle lokalen, waarin lager schoolonderwijs gegeven wordt.

Bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur worden door Ons, zoowel in het belang van de gezondheid als van het onderwijs, algemeene regelen vastgesteld omtrent den bouw en de inrichting der lokalen, waarin openbaar lager schoolonderwijs gegeven wordt, alsmede omtrent het aantal kinderen dat daarin mag

Toevoeging: Het onderwijs, dat behalve de vakken a—k tevens teil minste twee der vakken onder l, m en n en het vak otuier p bevat, heet Meer uitgebreid lager onderwijs. (Vgl. Art. 45 onder c).

Art 3. De lagere scholen opgericht en onderhouden door het Rijk zijn Rijksscholen, de overige zijn bijzondere scholen.

Door gemeenten, waterschappen of provinciën worden geene uitgaven ten behoeve van het lager onderwijs gedaan.

In de gevallen en onder de voorwaarden , in derc wet genoemd, kan door het Rijk subsidie worden verleend aan bijzondere scholen.

Art. 4. Lid 1 onveranderd.

Bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur worden door Ons, zoowel in het belang van de gezondheid als van het onderwijs, algemeene maatregelen vastgesteld omtrent den bouw en de inrichting der lokalen, waarin van Rijkswege lager onderwijs gegeven wordt, alsmede omtrent het aantal kinderen

Sluiten