Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden toegelaten, met bepaling of en in hoeverre deze regelen verbindend zijn voor de lokalen, waarin door gemeenten gesubsidieerd bij zonder lager schoolonderwijs wordt gegeven.

Art. 5. Geen lager schoolonderwijs wordt gegeven in lokalen, welke door den hoofdinspecteur van de volksgezondheid zijn afgekeurd als schadelijk voor de gezondheid of van onvoldoende ruimte voor het aantal schoolgaande kinderen.

De hoofdinspecteur spreekt de afkeuring uit bij schriftelijke en met redenen omkleede verklaring en zendt daarvan afschrift aan Gedeputeerde Staten en tenzelfden dage aan het gemeentebestuur, aan den districtsschoolopziener en aan het hoofd der school. Gedeputeerde Staten gelasten burgemeester en wethouders der gemeente, waarin het lokaal ligt, deze verklaring af te kondigen binnen een door hen te bepalen termijn.

Bij Gedeputeerde Staten kunnen tegen deze uitspraak van den inspecteur in hooger beroep komen:

a. de districts-schoolopziener;

b. het hoofd der school;

c. de eigenaar of bruiker van het lokaal;

d. de ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen.

Het beroep moet worden ingesteld binnen dertig vrije dagen, te rekenen

dat daarin mag worden toegelaten met bepaling of en in hoeverre deze regelen verbindend zijn voor de lokalen, waarin door het Rijk gesubsidieerd bijzonder lager schoolonderwijs wordt gegeven.

Art. 5. Lid 1 onveranderd.

De hoofdinspecteur spreekt de afkeuring uit bij schriftelijke en met redenen omkleede verklaring en zendt daarvan afschrift aan den Districtsonderwijsraad en tenzelfden dage aan het gemeentebestuur, den schoolopziener, de schoolcommissie en aan het hoofd der school en aan den eigenaar of gebruiker van het lokaal.

Toevoeging: De plaatselijke gezondheidscommissie of, indien deze ontbreekt, burgemeester en wethouders van elke gemeente zijn verplicht om de twee jaren alle scholen onder hun ambtsgebied te bezoeken of te doen bezoeken en omtrent alle in hygiënisch opzicht minder gunstige omstandigheden mededeeling te doen aan den hoofdinspecteur voornoemd.

Bij den districtsonderwijsraad kunnen tegen de uitspraak van den hoofdinspecteur in hooger beroep komen:

a. de schoolopziener ;

b. de schoolcommissie;

c. het hoofd der school;

d. de eigenaar of gebruiker van het lokaal (). ')

Lid 4 onveranderd.

') Het teeken () wijst op eene uitlating. Cursieve tekst wijkt af van den tegenwoordigen tekst.

Sluiten