Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genieten, die kinderen een geregelden cursus kunnen doen bijwonen , zonder dat dit aantal uren wordt overschreden;

4n. dat er, behoudens door Ons voor bepaalde gemeenten of gedeelten van gemeenten te verleenen tijdelijke vrijstelling, voor de meisjes, hetzij deze al dan niet te zamen met jongens aan de lessen deelnemen, gelegenheid moet zijn om buiten de avonduren 96 uren in het jaar herhalingsonderwijs te genieten:

5°. dat voor het herhalingsonderwijs, buiten de avonduren, niet meer dan twee halve dagen in de week mogen worden besteed;

6". dat gedurende de uren, voor het herhalingsonderwijs aangewezen, in de daarvoor bestemde lokalen aan de klassen der gewone lagere school, welke in die lokalen worden onderwezen , geen gewoon lager onderwijs wordt gegeven.

Een lesuur, des namiddags te 5 uur of later aanvangende, wordt geacht tot de avonduren te behooren.

Artikel 18 en artikel 19, litt. b, zijn ten deze toepasselijk.

Art. 18. De besluiten van den gemeenteraad betreffende het getal der scholen en de vakken, welke op de scholen zullen onderwezen worden , worden aan Gedeputeerde Staten medegedeeld. Zoo Gedeputeerde Staten het getal scholen of den omvang van het onderwijs onvoldoende achten, bevelen zij, den inspecteur gehoord, vermeerdering.

Gelijke vermeerdering kan, Gede- j puteerde Staten gehoord, door Ons worden bevolen.

Art. 19. De besluiten van den gemeenteraad, betreffende:

a. de plaats, waar een school- [ lokaal zal zijn gevestigd;

b. de vermindering van het getal !

Art. 18. De districtsondenvijsraad doet Ons voorstellen betreffende het getal der scholen en de vakken wei'ke op de scholen zullen onderwezen worden.

Lid 2 vervalt.

Art. 19. De besluiten van den districtsondenvijsraad, betreffende: ci. de plaats, waar een schoollokaal zal zijn gevestigd;

b. de vermindering van het getal

2*

Sluiten