Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scholen of van den omvang van het onderwijs;

c. de vereeniging eener school met of hare vervanging door andere;

d. de sluiting eener school of de schorsing van het onderwijs aan eene school;

e. den leeftijd welken de kinderen moeten bereikt hebben vóór zij op de openbare school worden toegelaten , en van dien waarop zij die school moeten veriaten;

ƒ. het verleenen van ontslag aan onderwijzers in de gevallen bedoeld in art. 29 onder b en c;

worden aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten onderworpen.

De artikelen 196, 197, 198, 200, 201 en 202 der wet van 29 Juni 1851 (,Staatsblad no. 85) zijn ten deze toepasselijk.

Art. 20. Sluiting eener school voor bepaalden tijd kan door Gedeputeerde Staten bij een met redenen omkleed besluit worden bevolen.

Zij hooren in het geval van dit en het voorgaande artikel vooraf den inspecteur van het lager onderwijs.

Gelijke sluiting kan door Ons, Gedeputeerde Staten gehoord, worden bevolen-

Art. 21. De regeling van de schooltijden en van de vacantien, de vaststelling van het leerplan en van de bij het onderwijs te gebruiken boeken en de verdeeling der school in klassen geschieden door het hoofd der sehool en, zoo de regeling voor meerdere scholen gelijkelijk werkt, door de hoofden dier scholen gezamenlijk, onder goedkeuring van burgemeester en wethouders en van den districts-schoolopziener.

Bij verschil tusschen burgemeester

scholen oï van den omvang van het onderwijs;

c. de vereeniging eener school met of hare vervanging door andere;

d. de sluiting eener school of de schorsing van het onderwijs aan eene school;

e. den leeftijd welken de kinderen moeten bereikt hebben vóór zij op de openbare school worden toegelaten , en van dien waarop zij die school moeten verlaten;

worden aan de goedkeuring van Onzen Minister, met de uitvoering dezer wet belast, onderworpen.

Deze besluiten worden voor elk arrondissement genomen op voorstel van den schoolopziener van dit arrondissement, nadat het advies is ingewonnen van de betrokken schoolcommissie en centrale schoolcommissie

Lid a vervalt.

Art. 20. Tot sluiting eener school voor bepaalden tijd kan, op voorstel van den schoolopziener na ingewonnen advies van de centrale schoolcommissie of de schoolcommissie door den districtsonderwijsraad bij een met redenen omkleed besluit worden besloten.

Gelijke sluiting kan door Ons, den rijksonderwijsraad gehoord, worden bevolen.

Art. 21. De regeling van de schooltijden en van de vacantiën, de vaststelling van het leerplan en van de bij het onderwijs te gebruiken boeken voor de rijksscholen in een district geschiedt door den districtsonderwijsraad , onder goedkeuring van den rijksonderwijsraad. Bij geschil beslist Onze Minister, met de uitvoering dezer wet belast.

Het onderwijs in de rijksscholen van dezelfde groep en gelijke inrichting in een district wordt gegeven volgens hetzelfde algemeen leerplan

Sluiten