Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raad onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten geregeld. Die goedkeuring blijft niet langer dan 10 jaren van kracht.

Ingeval van hooger beroep bij Ons van het besluit van Gedeputeerde Staten, wordt bij Onze beslissing de vereischte regeling vastgesteld.

Art. 26bis Boven en behalve de vaste jaarwedde, in artikel 26 bedoeld, geniet de onderwijzer, belast met het geven van herhalingsonderwijs, genoemd in artikel 17, eene belooning van ten minste zestig cent per lesuur.

Met inachtneming van dit voorschrift worden de belooningen der onderwijzers voor het geven van herhalingsonderwijs door den gemeenteraad onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten geregeld.

Art. 27. Om als onderwijzer benoemd te kunnen worden, wordt het bezit vereischt:

a. eener akte van bekwaamheid ;

b. van een getuigschrift van zedelijk gedrag, afgegeven door den burgemeester der gemeente of de burgemeesters der gemeenten , waar hij, aan wien het wordt uitgereikt, in de twee laatste jaren gewoond heeft.

Bij weigering van een der burgemeesters kan het getuigschrift worden verleend door Onzen Commissaris in de provincie.

Met zoodanig getuigschrift wordt gelijk gesteld het getuigschrift van zedelijk gedrag, afgegeven door de bevoegde overheid buiten 's lands , onder welker gebied de bezitter in de twee laatste jaren heeft gewoond.

Art. 28. De onderwijzers, aan de gemeentescholen verbonden, worden door den gemeenteraad benoemd.

De benoeming van den onderwijzer , aan het hoofd der school geplaatst, geschiedt uit eene voordracht van minstens drie bevoegden,

Lid 9 vervalt.

Art. 26bis niet behandeld.

Art. 27 onveranderd.

Art. 28. De onderwijzers, aan de rijksscholen verbonden worden benoemd door den Minister, die met de uitvoering dezer Wet belast is.

Indien het de benoeming geldt van een onderwijzer, aan het hoofd der school geplaatst (of van een inspecteur),

Sluiten