Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ring kan, op gelijke wijze als in het eerste lid van dit artikel is bepaald, in de waarneming worden voorzien.

De schorsing van onderwijzers, verbonden aan scholen uitsluitend van Rijkswege bekostigd, en de voorziening in de tijdelijke waarneming aan dergelijke scholen geschieden door Onzen Minister, met de uitvoering dezer wet belast.

Art. 32bis. Wanneer in eene gemeenteschool jongelieden in het bezit der akte, bedoeld in art. 56, onder a, op den voet van art. 8 als kweekelingen zijn toegelaten , zijn deze bij schorsing, ontslag, ontstentenis of tijdelijke verhindering van eenen onderwijzer in die school, op aanwijzing van het hoofd, bevoegd en verplicht tot de waarneming der opengevallen plaats, hangende het overleg in het eerste lid van art. 32 voorgeschreven.

Art. 33. Het schoolonderwijs wordt onder het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden dienstbaar gemaakt aan de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens der kinderen en aan hunne opleiding tot alle Christelijke en maatschappelijke deugden.

I

|

Lid 4 vervalt.

Art. 32bis vervalt

Art. 33. Het schoolonderwijs wordt onder het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden dienstbaar gemaakt aan de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens der kinderen, aan de vorming van hun karakter en hunne opleiding tot alle Christelijke en maatschappelijke deugden. In het bijzonder behoort de onderwijzer bij zijne lee, lingen aan te kweeken en te verlevendigen de liefde tot den naaste, den eerbied voor het gezag, den zin voor orde en het besef van persoonlijke verantwoordelijkheid.

Ken deel der Commissie is tegen alle verandering in art 33. Liefst lieten deze leden geheel art. 33 vervallen, althans de clausule: ,,en hunne opleiding tot alle Christelijke en maatschappelijke deugden." Maar met het onveranderd laten der zoo al nietdoode, dan toch slapende letter, zouden zij vrede kunnen hebben. Waar echter de beschouwing van het wezen en de

Sluiten