Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarnaar volgens den maatstaf, in art. 24 vermeld, het aantal onderwijzers geregeld wordt.

Voor de sub i». vermelde bijdrage komen mede niet in aanmerking de scholen, waar bij vacature in het onderwijzend personeel tusschen het ontstaan daarvan en de aanvaarding zijner betrekking door den benoemde een langere tijd verloopt dan: wat het hoofd der school betreft, van zes maanden, wat de overige onderwijzers betreft, van vier maanden.

Indien niet is voldaan aan den eisch, in voorgaande lid gesteld, kan door Ons voor een bepaalden tijd ontheffing worden verleend, in dien het gemeentebestuur binnen dertig dagen na het tijdstip, waarop in de vacature had behooren te zijn voorzien, een daartoe strekkend verzoek aan Ons indient en Ons blijkt, dat het gemeentebestuur ondanks het aanbieden van eene behoorlijke jaarwedde niet bij machte is geweest de vacature binnen den gestelden tijd te vervullen.

Voorschriften omtrent de uitvoering dezer bepalingen worden door Ons bij algemeenen maatregel van bestuur gegeven, met inachtneming van het beginsel, dat behoudens aanvulling of terugbetaling na afloop van het dienstjaar de uitkeering der bijdrage geschiedt:

a. bij voorschot:

die, sub 1 °. a en b bedoeld, naar het aantal onderwijzers dat ingevolge het bepaalde bij de artikelen 23 en 24 aan de school moet verbonden zijn;

die, sub 1 °. c en bedoeld, voor zoover het aantal op 1 Janauri van het dienstjaar aan de school verbonden onderwijzers voor de bijdrage in aanmerking komt;

b. die, sub 2°. bedoeld, in verband met de betalingstermijnen, of nadat de aanspraak is verkregen.

Sluiten