Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i°. de school staat onder het bestuur van eene instelling of vereeniging, die rechtspersoonlijkheid bezit;

2°. het onderwijs de vakken omvat in artikel 2 vermeld onder a—i alsmede k, tenzij, wat dit laatste vak betreft, blijke dat de schoolgaande kinderen daarin elders voldoend onderwijs ontvangen;

3°. dat onderwijs gegeven wordt

schoolgebouwen, tot een maximum bedrag van 7 5 °/o van wat een getal leerlingen, als die scholen bevatten, aan het Rijk aan schoolruimte zou kosten op een rijksschool, en 4 °(o der geschatte waarde der vrije onderwijzerswoningen tot een maximum bedrag van 4 °/o der gemiddelde waarde der onderwij zerswoningen , behoorende bij de rijksscholen ter plaatse.

een zeker bedrag per leerling, vastgesteld door den Minister op voorstel van den districtsonderwijsraad, ter bestrijding van de kosten voor schoolbehoeften en verdere onkosten,

(Dit laatste bedrag zij gebaseerd aan den eenen kant op hetgeen door de schoolbesturen als werkelijk uitgegegeven wordt opgegeven , aan den anderen kant op wat door de rijksscholen wordt besteed en op het bovengenoemde percentage-cijfer.)

verminderd met het bedrag van de schoolgelden der leerlingen, berekend volgens de bepalingen in art. 46 der Wet, mits:

(De schoolverenigingen zullen dus, indien ze de meerdere kosten niet uit eigen fondsen of anderszins bestrijden, voor hare leerlingen het schoolgeld hebben te heffen der rijksscholen, vermeerderd met een omslag van hetgeen, na ontvangst der rijkstoelage te haren laste komt).

1°. de school staat onder het bestuur van eene instelling of vereeni ging die rechtspersoonlijkheid bezit en aangesloten is bij een Schoolbond.

2°. om de drie jaar of binnen dien tijd, op zijn minst een maand voor den aanvang van het nieuwe leerjaar een leerplan wordt overgelegd aan den districtsonderwijsraad, dat volgens het oordeel van dezen voldoet aan het bepaalde in art. 2 ibis, behalve voor het vak vermeld onder k, indien blijkt dat de schoolgaande kinderen daarin elders voldoend onderwijs ontvangen.

3°. onveranderd.

Sluiten