Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedurende ten minste twintig uren per week, waarvan ten hoogste twee uren in het vak vermeld onder k van artikel 2 , volgens een aan den arrondissements-schoolopziener mede gedeelden en in een der schoolvertrekken op eene zichtbare plaats opgehangen rooster van lesuren, waarop tevens de feestdagen en vacantietijden zijn vermeld ;

4°. het aantal onderwijzers voldoet aan de voor de openbare scholen gestelde eischen in de artikelen 23 en 24, het derde lid uitgezonderd.

Voor die bijdrage komen niet in aanmerking de bijzondere scholen:

a. waarvan het aantal leerlingen boven zes jaren, dat als werkelijk schoolgaande bekend staat, berekend naar den maatstaf in artikel 24 vermeld, minder dan vijf en twintig bedraagt;

b. waarvan de opbrengst der schoolgelden eene inkomst oplevert van gemiddeld tachtig gulden of meer per leerling en per jaar;

c. wanneer bij vacature in het onderwijzend personeel tusschen het ontstaan daarvan en de aanvaarding zijner betrekking door den benoemde een langere tijd verloopt dan: wat betreft het hoofd der school van zes maanden, wat de overige onderwijzers betreft van vier maanden, behoudens de bepaling van het voorlaatste lid van dit artikel;

d. waarvan blijkt, dat zij gehouden worden als winstgevend bedrijf.

4°. het aantal onderwijzers voldoet

aan de voor de rijksscholen gestelde eischen in de artikelen 23 en 24 ( ).

5°. het bestuur in zake salarieering en aanstelling en ontslag voldoet aan het bepaalde in art. l\bis onder C en

6°. de districtsonderwijsraad verklaart, dat de schoobneubelen en leermiddelen in voldoenden staat zijn en de gebouwen voldoen aan de algemeene bepalingen voor bijzondere scholen.

Voor die bijdrage komen niet in aanmerking de bijzondere scholen:

a. waarvan het aantal leerlingen boven zes jaren, dat als werkelijk schoolgaande bekend staat, berekend naar den maatstaf in artikel 24 vermeld, minder dan vijf en twintig bedraagt;

b. waarvan de opbrengst der schoolgelden eene inkomst oplevert van gemiddeld honderd gulden of meer per leerling en per jaar;

c wanneer bij vacature in het onderwijzend personeel tusschen het ontstaan daarvan en de aanvaarding zijner betrekking door den benoemde een langere tijd verloopt dan: wat betreft het hoofd der school zes maanden, wat de overige onderwijzers betreft van vier maanden, behoudens de bepaling van het voorlaatste lid van dit artikel;

d. waarvan blijkt, dat ze gehouden worden als winstgevend bedrijf voor het bestuur of den bestuurder behoudens het bepaalde in art. 54 quinquies.

Sluiten