Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. de schoolvertrekken voldoende en doelmatig verlicht zijn;

c. voldoende middelen tot verwarming en luchtverversching in elk school vertrek zijn aangebracht;

d. bij elk schoolgebouw een voldoend aantal privaten is en, zoo jongens ter school gaan, bovendien een voldoend aantal waterplaatsen; een en ander volgens de regelen door Ons bij algemeenen maatregel van bestuur te geven.

B. eene bijdrage in de kosten van het herhalingsonderwijs, volgens denzelfden maatstaf en op dezelfde voorwaarden als bij artikel 45 bis aan de gemeente ten behoeve van dat onderwijs wordt toegekend.

b. de schoolvertrekken voldoende en doelmatig verlicht zijn;

c. voldoende middelen tot verwarming en luchtverversching in elk schoolvertrek zijn aangebracht;

d. bij elk schoolgebouw een voldoend aantal privaten is en, zoo jongens ter school gaan, bovendien een voldoend aantal waterplaatsen;

Voor nieuw te bouwen lokalen zijn toepasselijk de algemeene regelen , bedoeld in het 2e lid van art. 4 dezer wet.

B. Men vergelijke onze opmerking bij art. 17.

Art. 54ter. A. Elke onderwijzer aan een school bedoelt in art. 54bis geniet eene vaste jaanvedde. Die jaarwedde bedraagt ten minste 90 % van wat een onderwijzer met die dienstjaren en die noodzakelijk geachte bevoegdheid zou genieten op een rijksschool ter plaatse en voldoen tegenover hen omtrent vrijdom van woning en vergoeding van of tegemoetkoming in de woning/tuur aan dezelfde eischen, als het Rijk tegenover de onderwijzers eener rijksschool ter plaatse.

B. De besturen van bijzondere lagere scholen moeten hunne onderwijzers aanstellen op een contract, waarover advies moet worden ingewonnen bij een schoolbond als bedoeld onder art. 54 quater en waarvan afschrift moet worden gezonden aan dien schoolbond en aan den districtsonderwijsraad en waarin bepalingea moeten zijn opgenomen omtrent:

1. werkelijk salaris en verhoogingen en regeling van wachtgelden,

2. schooltijden en vacantiën,

3. verplichtingen binten den schooltijd,

4

Sluiten