Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indien de betrokken onderwijzer zieli vóór of bij zijn eerste aanstelling heeft onderworpen aan de keuring van het Rijk. Is dit niet geschied, dan kouten de kosten op rekening van de schoolvereeniging en worden verhaald op dezelfde wijze als boven.

De onderwijzers der bijzondere scholen, die bij uitvoering dezer wet reeds den leeftijd van drie en twintig jaar hebben bereikt, worden geacht zich aan de keuring van het Rijk onderworpen te hebben, tenzij de hoofdinspecteur voor de volksgezondheid binnen een jaar voor bijzondere personen nog een afzonderlijke keuring wenscht.

In het geval onder e komt de laatstbenoemde onderwijzer het eerst in aanmerking voor ontslag. De kosten komen geheel voor rekening der scholen, tenzij de Minister op voorstel van den districtsonderwijsraad deze kosten geheel of gedeeltelijk voor rekening van het Rijk wenscht te nemen.

De voorschriften in dit artikel omtrent verplicht contract en de daaraan verbonden bepalingen omtrent wachtgelden en de voorschriften omtrent pensioenen gelden niet voor leden van geestelijke orden.

Dit wachtgeld vervalt, wanneer de onderwijzer in de termen komt om pensioen te genieten, of zooveel vroeger, als hij een betrekking aanvaardt, waarvan de bezoldiging met het bedrag van het wachtgeld gelijk staat of dat overtreft.

Indien genoemde bezoldiging lager is dan het wachtgeld wordt dit verminderd met het bedrag dier bezoldiging.

De bepalingen van art. 38, 2c lid omtrent pensioen gelden ook voor de onderwijzers, die wegens de redenen

4*

Sluiten