Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoemd onder a—c en e ontslagen zijn en ter beschikking van den schoolbond staan, indien het verzoek om pensioen wordt gesteund door den districtsonderwijsraad.

Art. $4quater. Een vereeniging, waaronder minstent 25 bijzondere lagere scholen ressorteeren, is een Schoolbond

Door Ons kan, den rijksonderwijsraad gehoord, ook als een Schoolbond worden erkend een vereeniging, waaronder minder dan 25 , doch meer dan 10 scholen ressorteeren.

De Schoolbond zendt zijn statuten op aait den onderwijsraad, doet jaarlijks tncdcdccling van de namen der scholen, har er bestuurders, onderwijzers en getallen der leerlingen aan den rijksonderwijsraad. Veranderingen in het getal der aangesloten scholen worden binnen een maand ter kennis van den rijk sonde* wijsraad gebracht. In de statuten worden de rechten en verplichtingen der aangesloten scholen omschrei'en.

In de statuten van eiken Schoolbond moet worden opgenomen een bepaling omtrent het nakomen van jinanciêele verplichtingen van Schoolvereenigingen, door deze aangegaan tegenover onderwijzers met dien verstande, dat bij niet-nakoming dier verplichtingen de Schoolbond het recht heeft, al deze kosten op de schoolvereeniging te verhalen.

Elke schoolvereeniging of schoolbestuur moet bij het indienen van de jaarlijksche opgave van onderwijzers en leerlingen harer school of scholen mededeelen of zij bij een Schoolbond is aangesloten en zoo ja, den naam van dien Schoolbond en van zijn voorzitter en secretares.

Indien een schoolvcreceniging of schoolbestuur zich aan een Schoolbond

Sluiten