Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onttrekt, moet het bestuur dier vereeniging daarvan binnen veertien dagen bericht zenden aan den rijksonderwijsraad.

Bij aansluiting van een schoolvereeniging of schoolbestuur aan een Schoolbond moet worden bepaald, dat de sc/toolvereeniging of het schoolbestuur zich verbindt, geen zijner bezittingen te vervreemden, alvorens het aan zijn verplichtingen tegenover den Schoolbond heeft voldaan.

Art. 54quinquies. Scholen kunnen worden gehouden voor rekening van het hoofd der school en deze genieten een bijdrage gelijk aan 65 % der bijdrage van een bijzondere school bedoeld in art. 5 \bis, mits

i°.—40. zij voldoen aan de eischen, gesteld in art. 54bis onder 2°., 30., 4°. en 6°.

50. het hoofd in het bezit is der acte bedoeld in art. 56 onder b en, indien êèn of meer der vakken onder l, m of n van art. 2 worden onderwezen , van de bevoegdheid tot het geven van onderwijs in een dier vakken.

6°. jaarlijks door het hoofd een gedrukt verslag worde gezonden aan de ouders der kinderen, die zijne school bezoeken, voor „gezien" geteekend door den Schoolopziener, waarin onder meer mededeelingen worden gedaan omtrent de bevoegdheid der onderwijzers, de grootte der klassen, den toestand der gebouwen, 7°. hij jaarlijks bij den rooster, een overzicht overlegge, waaruit blijkt, dat het onderwijs in de vakken l, enz. alleen wordt gegeven door bevoegden.

8°. geen onderwijzer ongevraagd ontslag is verleend, dan na een termijn van opzegging van ten minste drie volle maanden of op staanden voet niet dan met toekenning van drie

Sluiten