Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen in de vakken, vermeld in art. 2 onder a—i, maar ook in die, aldaar genoemd onder o en j, en tevens bevoegdheid kan verleenen tot het geven van huis- en schoolonderwijs in een der vakken of in beide vakken, genoemd onder j en k, in art. 2 der wet;

c. die, waarvan het bezit de bevoegdheid verleent tot het geven van huis- en schoolonderwijs in bepaalde vakken.

Art. 57. Ter verkrijging der akte, vermeld in art. 56 onder a, wordt vereischt:

a. de volbrachte leeftijd van achttien jaren;

b. het afleggen van een examen, waartoe ten minste eenmaal 'sjaars de gelegenheid wordt opengesteld voor eene commissie, samengesteld uit een inspecteur van het lager onderwijs of een districts-schoolopziener als voorzitter en ten hoogste vijf in functie zijnde of gewezen districts- of arrondissementsschoolopzieners.

Het aantal dezer commissiën bedraagt ten minste negen. Onze Minister, die met de uitvoering dezer wet is belast, wijst de arrondisse-

als in ditzelfde artikel onder agenoemd, benevens in het vak in art. 2 onder 0.

c. die, waarvan het bezit de bevoegdheid verleent tot het geven van huisonderwijs of tot het geven van huis- en schoolonderwijs in bepaalde vakken.

d. die, waarvan het bezit, met den rang van leeraar btj het lager onderwijs, de bevoegdheid verleent tot het geven van huis- en schoolonderwijs in een der vakken, vermeld onder d, f, g, h in art. 2 der wet en de vakken e en o, welke laatste samen als één vak worden gerekend.

e. die, waarvan het bezit met den rang van leeraar in de opvoedkunde, de bevoegdheid verleent tot het geven van huis- en schoolonderwijs in de opvoedkunde.

Art. 57. Ter verkrijging van de acte, vermeld in artikel $6 onder a, wordt vereischt:

d) de volbrachte leeftijd van negentien jaar,

b) het afleggen van een examen, waartoe ( ) eenmaal 's jaars de gelegenheid wordt opengesteld voor een commissie, samengesteld uit den directeur en de leeraren van elke kweekschool en het hoofd der daaraan verbonden leerschool, onder toezicht van twee door den Minister benoemde personen.

De kweekelingen eener kweekschool moeten hun examen afleggen aan de kweekschool, waar zij hunne opleiding hebben genoten.

De Minister bepaalt den tijd der

Sluiten