Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menten aan, waarvoor elke dier commissiën zitting houdt, benoemt de leden der commissiën en bepaalt den tijd waarop zij vergaderen.

De leden dezer commissiën genieten uit 's Rijks kas vacatiegelden en vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Art. 58. De commissiën, genoemd in het voorgaande artikel onder b, houden zitting in een der arrondissementen, waarvoor zij aangewezen zijn. De bepaling der plaats geschiedt voor elke commissie door Onzen Minister, die met de uitvoering dezer wet is belast.

De tijd, gedurende welken de examens worden afgenomen, wordt door de inspecteurs van het lager onderwijs bij openbare aankondiging ter algemeene kennis gebracht.

De commissie kan zich door deskundigen doen bijstaan.

De examens, behalve die van onderwijzeressen, worden in het openbaar gehouden.

Art. 59. Hij, die zich aan het examen wenscht te onderwerpen, meldt zich tijdig aan bij den schoolopziener van het district zijner woonplaats, of, komt hij van buiten 's lands, van de plaats, waar hij voornemens is zich te vestigen.

Hij legt daarbij een of meer getuigschriften over van zijn zedelijk gedrag en zijne geboorte-akte.

De dag en de plaats van het examen worden hem door den districtsschoolopziener bekend gemaakt.

Hij legt het examen af voor de commissie, welke is aangewezen voor het arrondissement zijner woonplaats of, komt hij van buitenslands, der plaats, waar hij voornemens is zich te vestigen.

examens en de wijze waarop zij afgenomen worden

De gedelegeerden genieten uit 's Rijks kas vacatiegelden en vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Art. 58. De commissiën, genoemd in het voorgaande artikel onder b houden zitting op alle plaatsen, waar kweekscholen zijn gevestigd.

De tijd, gedurende welke de examens worden afgenomen, wordt door Ons bij openbare aankondiging ter algemeene kennis gebracht.

Lid 3 vervalt.

Het mondeling gedeelte der examens () wordt in het) openbaar gehouden.

Art. 59. Hij, die, geen leerling eener kweekschool zijnde, zich aan het examen wenscht te onderwerpen, meldt zich tijdig aan bij den districts o?iderwijsraad zijner woonplaats, of komt hij van buiten 's lands, van de plaats, waar hij voornemens is zich te vestigen.

Lid 2 onveranderd.

Lid 3 onveranderd.

Hij legt het examen af voor de commissie aangewezen door den districtsonderwijsraad zijner woonplaats of, komt hij van buiten 's lands, der plaats, waar hij voornemens is zich te vestigen. De districtsonder-

Sluiten