Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gende jaren dit bedrag verhoogen in verband met het aantal leerlingen en het gehalte van het onderwijs.

De kweekelingen dier scholen moeten bij hun intrede de verklaring teekenen, dat het hun oprecht voornemen is. later het Onderwijs te dienen, de ouders dat ze deze verklaring goedkeuren en bij niet nakoming de kosten geheel of gedeeltelijk zullen restitueer en, dit laatste ter beslissing van het Schooltoezicht.

Door Ons kan aan leerlingen met bijzonderen aanleg van gesubsidieerde kweekscholen, die daarvoor in de termen vallen, ter bestrijding der onkosten van huisvesting een toelage worden verstrekt.

De leerschool eener kweekschool geniet een subsidie naar de grondslagen eener gewone Lagere School, bovendien wordt haar 7 5 % uitbetaald voor hetgeen aan de onderwijzers meer aan salaris wordt uitbetaald dan aan een gewone school tot een bedrag van f7$.— a f 150.— per onderwijzer, welk juist bedrag voor elke school afzonderlijk wordt vastgesteld door den Minister.

Sluiten