Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onzen Minister, met de uitvoering dezer wet belast, wijst den plaatsvervanger aan.

Art. 69. Elk schooldistrict wordt door Ons verdeeld in minstens twee arrondissementen.

In ieder arrondissement is een arrondissements-schoolopziener.

Die schoolopzieners worden door Ons benoemd voor den tijd van zes jaren.

De aftredenden zijn weder benoembaar.

Zij kunnen ten allen tijde door Ons worden ontslagen.

Zij genieten, boven en behalve vergoeding voor reis- en verblijfkosten , eene toelage uit 's Rijks kas. Ter zake van het genot dier toelage heeft geene korting plaats op pensioen, uit de inkomsten van den Staat of uit die van zijne koloniën en bezittingen in andere werelddeelen gekweten.

Zij staan den districts-schoolopziener ter zijde.

De verdeeling der werkzaamheden tusschen de districts- en arrondissements-schoolopzieners wordt door Ons geregeld.

Art. 70. Het plaatselijk toezicht wordt uitgeoefend door burgemeester en wethouders.

De gemeenteraad kan ter nadere verzekering van het plaatselijk toezicht eene commissie instellen, welke de bevoegdheden bezit, in de artt. 73 en 74 dezer wet omschreven.

Eene plaatselijke verordening regelt hare samenstelling en inrichting.

Art. 69. Het ambtsgebied, van iederen districtsonderivijsraad omvat een der districten, waarin het land door Ons wordt verdeeld.

Elk district wordt door Ons verdeeld in ten minste vijf arrondissementen.

Elk arrondissement omvat hoogstens veertig scholen.

In ieder arrondissement is een schoolopziener, die door Ons wordt benoemd, geschorst en ontslagen.

Het bepaalde in het derde en vierde lid van art. 68 zijn op hen van toepassing.

De schoolopzieners van elk district vormen te zanten den districtsonderwijsraad van dat district. Van hen wordt een door Ons aangewezen als voorzitter, een ander als secretaris van dien raad.

Lid 6,7,8 vervalt.

Art. 70. Elk arrondissement wordt door Ons verdeeld in schoolkringen.

Elke schoolkring omvat ten minste vier scholen.

De centrale schoolcommissie staat den districtsonderwijsraad en den schoolopziener ter zijde in zaken, welke meerdere scholen gelijkelijk gelden en bij algemeenen maatregel van Bestuur worden aangewezen.

Een centrale schoolcommissie bestaat uit 7 of meer leden.

Art. 7obis. Bij elke rijksschool wordt een commissie benoemd, bestaande uit drie leden.

De commissie houdt toezicht op het onderwijs en behartigt de belangen der school

Haar taak wordt verder bij alge-

5*

Sluiten