Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TITEL V.

Schooltoezicht.

Men is het er over eens, dat elke afdoende verbetering van onze wet op het lager onderwijs moet in zich sluiten, dat het schooltoezicht van Regeeringswege wordt uitgeoefend door personen, die zich geheel aan deze taak kunnen wijden en als deskundigen bij uitnemendheid mogen beschouwd worden. Zij kunnen een voortreffelijken invloed uitoefenen op het onderwijs. Zal dit uitstekend zijn , dan is in de allereerste plaats noodig, dat het gegeven wordt door bekwame onderwijzers , bezield met toewijding voor hun taak. Maar ook zulke personen kunnen van een schooltoezicht, dat zich geheel aan zijn taak wijdt, nuttige wenken ontvangen , die de vrucht zijn van vergelijkingen, welke een schoolopziener kan maken. Onderwijzers, wier ijver mocht verslappen of die in sleur vervallen, zullen bij de voorgestelde regeling een vermaning of een opwekking niet ontgaan.

Leerplannen, voor een kring van scholen vastgesteld, hebben ten doel, een grootere gelijkheid in het onderwijs te bevorderen. De deskundige schoolopziener kan er toe meewerken, dat het doel bereikt wordt.

Om verder de eenheid in het onderwijs en in allerlei andere zaken te bevorderen, zijn de schoolopzieners vereenigd in districtsonderwijsraden. Dit lichaam kan zorgen, dat over het geheele district een zekere gelijkvormigheid heerscht en dat voor het geheele district allerlei kwesties op een zelfde manier beslecht worden.

In onze proeve van een wetsontwerp is aangewezen, welke zaken door den schoolopziener en welke door den districtsonderwijsraad worden behandeld. De meerderheid onzer commissie is van oordeel, dat vele zaken kunnen behandeld worden door eiken schoolopziener in het bijzonder voor de scholen van zijn arrondissement. Zij is van oordeel, dat het gewichtig ambt van schoolopziener op die manier heil van het onderwijs in vele opzichten een zelfstandige betrekking kan zijn, zoodat de schoolopziener in vele gevallen kan optreden op eigen gezag, dat zijn grondslag vindt in de wet en bij hem een groote mate van verantwoordelijkheid moet kweeken. Zij beschouwt zoodoende den schoolopziener in de eerste plaats als een zelfstandig verantwoordelijk persoon en in de tweede plaats als een lid van een college, waarbij hij op verschillende punten de verantwoordelijkheid deelt met anderen.

Eén lid onzer Commissie kan zich, ook na langdurige beraadslaging, met die opvatting niet vereenigen. Naar zijn meening moet de Districtsonderwijsraad het openbaar lager onderwijs, behoudens de goedkeuring der Regeering, regelen en besturen. Hij wil, dat de schoolopzieners in de eerste plaats lid zijn van den districtsonderwijsraad en niet zelfstandig ambtenaar, zoodat zij van hun opvatting kunnen doen blijken in den Raad, doch naar buiten slechts optreden, om te handelen overeenkomstig de beslissingen van den Raad op dezelfde wijze, als bij

Sluiten