Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTWOORD.

Valt het niet te ontkennen, dat de uitgaven aanzienlijk zouden stijgen, indien ons lager onderwijs georganiseerd werd op de wijze, zooals in onze „Proeve is aangegeven, daar staat tegenover, dat voordeelen van groote beteekenis voor ons onderwijs verkregen worden.

Betere behartiging der materiöele belangen, thans dikwijls door de genieenten verwaarloosd, meer waarborgen voor deugdelijk onderwijs en beter onderlegde onderwijzers, meerdere eenheid bij vermijding van een te vergaande uniformiteit, het voldoende voorzien in de behoefte aan meer uitgebreid lager onderwijs, een schooltoezicht, dat zich geheel aan zijn taak kan wijden en, wat ook een gewichtige zaak is, financieele gelijkstelling van het bijzonder met het openbaar onderwijs, voor zoover het met het behoud der innerlijke vrijheid van dat onderwijs mogelijk is.

Onze commissie is van oordeel, dat deze voordeelen wel opwegen tegen de financiëele offers, die de ontworpen regeling van het Rijk zou eischen.

Sluiten