Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schiet een onderwijzer te kort in het betrachten van zijne plichten of misdraagt hij zich, dan dient de Plaatselijke Schoolcommissie een klacht in bij den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, die den betrokken Inspecteur opdraagt, de zaak te onderzoeken.

Mindere geschiktheid, plichtverzuim of andere redenen van ernstigen aard kunnen aanleiding geven:

a. tot terugstelling van een onderwijzer in eene lagere klasse;

b. tot het aanwijzen van een bepaalden tijd, die ter erlanging van verdere traktementsverhoogingen buiten berekening blijft;

c. tot het opleggen van beide straffen te zamen.

Behoudens het bovenstaande bij terugstelling in de 3de klasse, blijft een teruggesteld onderwijzer in het genot der reeds verkregen traktementsverhoogingen.

Behalve deze disciplinaire maatregelen, die opgesomd worden in de Staatscourant bij een oproeping van sollicitanten, noemde iemand, die geruimen tijd werkzaam geweest was bij het openbaar ouderwijs in lndiê, ons nog de volgende op:

Terechtwijzing of ontevredenheidsbetuiging van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid;

verplaatsing;

eervol ontslag, met behoud van recht op pensioen;

niet-eervol ontslag, zonder recht op pensioen.

Verplaatsing geschiedt in den regel alleen bij bevordering of wanneer de belangen van den dienst haar wenschelijk maken.

Ieder onderwijzer heeft, zoodra hij den leeftijd van 45 jaar heeft bereikt en 20 dienstjaren telt, recht op pensioen. Dit bedraagt bij twintigjarigen dienst een vierde van het traktement, dat men gedurende de laatste twee jaren genoten heeft, en voor elk dienstjaar meer, tot 30 toe, ^ van J bovendien; zoodat het hoogste pensioen [ + 10 g'o = ! van de laatst genoten jaarwedde bedraagt.

Verlof tot ten hoogste één maand kan verleend worden door den Resident. Een langer binnenlandsch verlof wegens ziekte kan verleend worden door den Directeur van O., E. en N. Buitenlandsch verlof wegens ziekte kan verleend worden door den Gouverneur-Generaal.

Elke tien jaar dienst geeft recht op een jaar buitenlandsch verlof.

7*

Sluiten